منابع: سازمان ملل متحد

بخش منابع دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مورد توجه در نسخه های گزارش حقوق بشر در ایران را فراهم می کند. لینک های زیر به منابع ارائه شده توسط سازمانهای ثالث می باشد. مرکز سیاست خارجی و سردبیران گزارش حقوق بشر هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد و اطلاعات ارائه شده لزوما نشان دهنده دیدگاه های مرکز سیاست خارجی نیست.

نظرى اجمالى به تاريخ و كاركرد سازمان ملل

http://www.un.org/en/aboutun/

ويديويى كوتاه در مورد ادارات مختلف سازمان ملل و چگونگى عملكردشان

http://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74

توضيح كامل از مكانيسم هاى نظارتى ارتقا و حفاظت حقوق بشر

http://www.un.org/rights/HRToday/hrmm.htm

مطلبى در مورد دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر

http://www.ohchr.org/documents/aboutus/unhumanrightsappeal2014.pdf

تارنماى رسمى دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

صفحه اى از تارنماى رسمى دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر در مورد وظايف و اختيارات ارگانهاى مختلف حقوق بشرى

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

تارنماى رسمى نمايندگى دائم جمهورى اسلامى ايران نزد سازمان ملل متحد به زبان انگليسى

http://iran-un.org/en/

تارنماى رسمى نمايندگى دائم جمهورى اسلامى ايران نزد سازمان ملل متحد به زبان فارسى

http://www.un.org.ir

توضيحات كامل پروسه بررسى ادوارى حقوق بش

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx

اينفوگرافيك در مورد اولين گزارش بررسى ادوارى حقوق بشر در ايران در سال ٢٠١٠

http://upriran.org

اطلاعات كامل در مورد نقش ايران در بررسى ادوارى از اولين UPR ايران در سال ٢٠١٠ در تارنماى سازمان مربوطه به نام UPR Info كه به منظور 'بالا بردن سطح آگاهى در مورد بررسى ادوارى و ارائه ابزار ظرفيت سازى به عاملين مختلف اين پروسه مانند دول عضو سازمان ملل، سازمانهاى غير دولتى، نهادهاى حقوق بشر ملى و جامعه مدنى' فعاليت ميكند

http://www.upr-info.org/en/review/Iran-Islamic-Republic-of

قسمتى از تارنماى يونسكو كه اطلاعات و ابزار مهمى در پيشرفت برابرى جنسى ارائه ميدهد

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/capacity-development/gender-mainstreaming-tools/

راهنماى اعمال حقوق بشر در تجارت

http://human-rights-and-business-learning-tool.unglobalcompact.org

تارنماى رسمى و راه تماس با گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران، دكتر احمد شهيد به انگليسى

http://shaheedoniran.org

تارنماى رسمى و راه تماس با گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران، دكتر احمد شهيد به فارسى

http://shaheedoniran.org/farsi/

بررسى اجمالى سيستم محافظت حقوق بشر در سازمان ملل متحد

http://www.hrea.org/index.php?base_id=163

به منظور دادخواهى و رسيدگى به موارد نقض حقوق بشر از طريق كارشناسان، گزارشگران و مكانيسم هاى سازمان ملل متحد افراد ميتوانند شكايات و مدارك مربوطه همراه با ارائه جزئيات مانند اطلاعات شخصى، تاريخ، زمان، مكان، اجازه استفاده از اين جزئيات، مراحل مراجعه به مقامات مسئول محلى و ملى واسناد مربوطه را به مسئولان و ارگانهاى مختلف سازمان ملل ارسال كنند. براى كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه كني

http://www.redress.org/human-rights-council/human-rights-council

و همچنين تارنماى زير

http://www.bayefsky.com/complain/44_forum.php

توضيح كامل از مكانيسم هاى نظارتى ارتقا و حفاظت حقوق زنان در رابطه با پايان خشونت عليه آنان

http://www.stopvaw.org/enforcement_mechanisms_in_the_united_nations