منابع: اقتصاد

بخش منابع دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مورد توجه در نسخه های گزارش حقوق بشر در ایران را فراهم می کند. لینک های زیر به منابع ارائه شده توسط سازمانهای ثالث می باشد. مرکز سیاست خارجی و سردبیران گزارش حقوق بشر هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد و اطلاعات ارائه شده لزوما نشان دهنده دیدگاه های مرکز سیاست خارجی نیست.

گزارش بانك جهانى در مورد اقتصاد ايران در رتبه دومين اقتصاد در خاورميانه

http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview

ايران در رتبه اول فرار مغزها و همينطور ساليانه بيش از ١٥٠ هزار تحصيل كرده كه معادل در برابر سود از درآمد نفت كل كشور است در جستجوى چشم انداز بهتر ايران را ترك مى كنند

http://www.iranvij.ir/1859279/--------

بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانى اقتصاد ايران در رتبه ٧٤ در شاخص رقابت پذيرى اقتصادى ميباشد. در ستون نهادها ايران در رتبه ٩٤ قرار دارد. با كليك بر روى نام كشور به جزييات پروفايل ايران دست يابيد

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/#indexId=GCI

بيش از نيمى از افراد بيكار در ايران داراى تحصيلات دانشگاهى هستند و تقريبأ ٢٦٪‏ خانواده هايى كه در مناطق شهرى ساكنند شاغل هستند. بعلاوه ميانگين تعداد اعضاى شاغل در مابين خانواده هاى در سطح متوسط كمتر از يك نفر است

http://mehrnews.com/news/3588813/--------

گزارشى بسيار مفيد در رابطه با شاخصهاى جنسيتى. با وجود اينكه ماده ٢٠ قانون اساسى ايران خواستار برابرى جنسيتى است، اما اجراى قوانين تبعيض آميز مدنى و كيفرى در تضاد اين ماده باعث سركوب زنان است

http://www.genderindex.org/country/iran-islamic-rep

بررسى كه مسائل مربوط به زنان و اقليت ها را بر اساس مقررات اصلى و كلى حقوقى بين ايران و عربستان را مقايسه مى كند

http://iranprimer.usip.org/blog/2016/jan/04/iran-v-saudi-arabia-women-minorities

گزارش سالانه ديدبان حقوق بشر در مورد ايران كه معيارهاى مهم آزادى مانند آزادى بيان، گرد هم آيى و دين را در طى سال ٢٠١٥ مورد بررسى قرار ميدهد

http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/iran#814a01

گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در مورد تبعيض عليه زنان و همچنين اقليتهاى قومى و مذهبى در ايران

http://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/

گزارشى در مورد تبعيضات دولت ايران عليه اقليتهاى قومى و مذهبى توسط فدراسيون بين المللى حقوق بشر و انجمن ايرانى دفاع از حقوق بشر

http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/ngo-reports/international-federation-for-human-rights/3405-damning-report-on-an-ignored-issue-discrimination-against-ethnic-and-religious-minorities-in-iran.html

مصاحبه اى با جامعه شناس خانم اعظم خاتم در مورد موانع اشتغال زنان در ايران

http://yekshahr.net/2014/11/post-168.html

گزارشى كونها در مورد تبعيض عليه استخدام زنان در بخش دولتى

http://yekshahr.net/2015/08/post-316.html

آمار كودكانى كه در مدرسه نام نويسى نشده اند اغلب متناقض و نادرست است. بنابر برخى برآورده ها بيش از ٧ ميليون كودك و نوجوان ايرانى به جاى كسب تحصيل مشغول كار و كسب هستند

http://persian.iranhumanrights.org/1394/09/concealed-statistics-of-school-dropouts/

گزارش سالانه يونيسف در مورد اوضاع كودكان در ايران

http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Iran_Islamic_Republic_of_Annual_Report_2014.pdf

گزارش سازمان بين المللى كار در مورد مسئله كودكان كار در ايران

http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Asia/Iran/lang--en/index.htm

گزارش كتابخانه كنگره امريكا در مورد حقوق كودكان از ديدگاه حقوقى

http://www.loc.gov/law/help/child-rights/iran.php

مقاله اى در مورد وضعيت كودكان در استان محروم سيستان و بلوچستان

http://www.radiozamaneh.com/271008

نگاهى به قوانين مختلف و فتواهاى ايران دررابطه با أقليتها

http://iranlawclinic.com/doc/95a16b880

مقاله اى در مورد شرايط تبعيضى بزرگترين اقليت مذهبى در ايران، اهل سنت

http://www.islahweb.org/content/2015/5/15215/----

نامه اى توسط تعدادى از سازمانها و گروههاى حقوق بشر به سازمان ملل متحد در مورد تمديد ماموريت گزارشگر ويژه اوضاع حقوق بشر در ايران

http://www.article19.org/resources.php/resource/38299/en/joint-letter-from-the-civil-society-on-the-renewal-of-sr-mandate-on-iran-at-hrc31

مقاله اى در مورد شرايط بيش از پيش وخيم اقليتهاى مذهبى در ايران

http://iranpresswatch.org/post/14462/

گزارشى در مورد متقاضيان پناهندگى مسيحى و نوكيشان مسيحى توسط دفترخانه دولت انگلستان

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481555/CIG_-_Iran-_Christians_and_Christian_Converts.pdf

گزارش كمپين بين المللى حقوق بشر در مورد اوضاع زندانيان بهايى در ايران

http://www.iranhumanrights.org/2016/03/twelve-bahais-allege-torture-in-detention/

گزارش سردبير كل سازمان ملل متحد، بان كى مون، و گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، دكتر احمد شهيد به شوراى حقوق بشر

http://www.bic.org/news/flawed-legal-system-iran-continues-violate-human-rights-say-top-un-officials#fuAHxqSDExyTEtBt.97

گزارش جامعه جهانى بهايى در مورد شرايط اين اقليت در ايران

http://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/current-situation#1MZuhyTJvpvO8SKV.97

گزارش وزارت أمور خارجه دولت امريكا در مورد شرايط حاد آزادى مذهبى در ايران

http://iranprimer.usip.org/blog/2015/oct/15/us-report-irans-religious-freedom-abuses

نگاهى به تعدادى از آمار تبعيضات عليه زنان در ايران

http://www.tabnak.ir/fa/news/513219/-------

ميزگردى در مورد شرايط كودكان مادران ايرانى و پدران غير ايرانى

http://isna.ir/fa/print/94101306625/--------

مقاله اى در مورد دخترانى كه در شهرستانهاى سيستان و بلوچستان و هرمزگان به تحصيل دسترسى ندارند

http://tavaana.org/fa/Schoolleavinginiran

گزارش آمارى بر پايه يك نظر سنجى توسط سازمان خيريه امام على در مورد كودكان كارى

http://mehrkhane.com/fa/news/20477/--------50------

مقاله اى در مورد اقدامات دولت ايران در پيگرد قانونى والدينى كه حق آمورش كودكان خود را انكار ميكنند

http://www.dw.com/fa-ir/-----------/a-19144126

گزارشى در مورد اقليتهاى قومى در ايران

http://smallmedia.org.uk/nationalfabric/Nationalfabric.pdf