منابع: زنان وحقوق بشر

بخش منابع دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مورد توجه در نسخه های گزارش حقوق بشر در ایران را فراهم می کند. لینک های زیر به منابع ارائه شده توسط سازمانهای ثالث می باشد. مرکز سیاست خارجی و سردبیران گزارش حقوق بشر هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد و اطلاعات ارائه شده لزوما نشان دهنده دیدگاه های مرکز سیاست خارجی نیست.

گزارشى از سازمان بين المللى كار در سال ٢٠١٥ تحت عنوان " زنان در تجارت و مديريت: به دست آوردن شتاب در آسيا و اقيانوسيه" كه آمار تنوع جنسيتى در محل كار، منجمله در ايران، و موقعيت كلى وضعيت زنان در رابطه با كسب كار و مديريت را مورد بررسى قرار ميدهد:

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_379571/lang--en/index.htm

نقش مردان در كار آفرينى، توانمند سازى و توسعه اقتصادى زنان توسط اقدامات سازمان بين المللى كار:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/briefingnote/wcms_430936.pdf

فهرست راهنماى منابع سازمان ملل متحد در مورد موضوعات جنسيت و زنان:

http://www.un.org/womenwatch/directory/north_africa_and_the_middle_east_10476.htm

گزارشى از سازمان همكارى اقتصادى و توسعه در مورد زنان در عرصه عمومى در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا:

http://www.oecd.org/mena/governance/women-in-public-life-mena-brochure.pdf

منابع مختلف براى زنان كار آفرين در خاورميانه و شمال آفريقا:

http://www.quantumleapsinc.org/resources/middle-east-and-north-africa-websites.html

اخبار، منابع و دعوت به ارسال طرح پيشنهادى پروژه هاى توانمند سازى زنان توسط بنياد آسيا:

http://asiafoundation.org/what-we-do/empower-women/

منبع اختصاصى اخبار و نظريات در مورد يا به قلم زنان خاورميانه:

http://www.yourmiddleeast.com

اخبار و منابع مخصوص زنان در جامعه مدنى:

http://www.arsehsevom.net/fa/

صفحه اى در تارنماى گفتمان و يادگيرى در مورد پيشبرد أهداف توسعه پايدار ٥ كه در مورد زنان ميباشد:

http://sustainabledevelopment.un.org/sdg5

استدلالات فميميستى در مورد حقوق بشر در محل كار، اهميت كار زنان:

http://www.pwescr.org/Women_Work_Counts_Feminist_Arguments_for_Human_Rights_at_Work-Radhik.pdf

راهنماى آموزشى براى 'توانمند سازى زنان جوان در پيشروشدن در ايجاد تغيير':

http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/empowering-young-women_eng.pdf

انتشارى از ائتلاف بين المللى زنان مدافع حقوق بشر كه مستند سازى حكايات زنان مدافع حقوق بشر را به عنوان يك انگيزه سياسى ارائه ميدهد:

http://www.defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2016/09/GENDERING-DOCUMENTATION-FINAL-3-min.pdf

گزارش كشورى ايران در فهرست ٢٠١٦ دگرگونى تغييرات سياسى و اقتصادى ايران در بين سالهاى ٢٠١٣ و ٢٠١٥:

http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Iran.pdf

صفحه هايى در مورد جنبش زنان در تارنماى ايران پرايمر:

http://iranprimer.usip.org/resource/womens-movement

صفحه هايى در مورد جنبش زنان در تارنماى ايران پرايمر:

http://iranprimer.usip.org/blog/2016/may/25/iran-numbers-women

شاخص شكاف جنسيتى مجمع جهانى اقتصاد سال ٢٠١٥:

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN

فصل اعمال شاقه در ميان زنان، از انتشارات بنياد رسانه كوچك:

http://smallmedia.org.uk/media/projects/files/HardLabour.pdf

گزارشى در مورد نابرابرى و تبعيض عليه زنان از مركز اسناد حقوق بشر:

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html

از انتشارات سازمان همكارى اقتصادى و توسعه در مورد شاخصهاى جنسيت و نهادهاى اجتماعى:

http://www.genderindex.org/country/iran-islamic-rep

مقاله اى در مورد بعضى از موانع مشاركت سياسى زنان در ايران:

http://www.ensani.ir/fa/content/24914/default.aspx

در داخل بند زنان: بد رفتارى با زندانيان سياسى زنان در زندان اوين:

http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/ICHRI_report_WomensPrison_0616_WEB_Revised.pdf

ازدواج كودكان دختر در ايران:

http://justice4iran.org/wp-content/uploads/2013/10/JFI-Girl-Marriage-in-Iran-EN.Final_.pdf

مقاله اى به قلم لوييز هالپر از دانشگاه هاروارد تحت عنوان قانون و وساطت/ايجنسى زنان در ايران بعد از انقلاب ١٣٥٧:

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol28/halper.pdf

تأثير قوانين جديد ايران به منظور ازدياد جمعيت در دسترسى زنان به حق كار:

http://www.iranhumanrights.org/2016/06/bill-to-reduction-of-working-hours-of-women/

فمينيست اسلامى: حقوق و تفاسير در ميان نسلها در ايران، پروفسور روجا فضائلى، راوتلج، نوامبر ٢٠١٦

زنان در مورد ايران مى نويسند: احساس غربت و حقوق بشر در ميان ايرانيان خارج از ايران، نيما نقيبى، انتشارات دانشگاه مي نى سوتا، مى ٢٠١٦

كارآفرينى زنان در ايران: الگوهاى زنان ايرانى كارآفرين رشدگرا، ليلا سرافراز، انتشارات اسپرينگر، ژانويه ٢٠١٦