قانون حکومتیسی و عادلانه دادرسیسی

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English فارسی کوردی

قانون حکومتیدن بیر سلانقلاری واردی که اولار شرطلریندا او موجب اولار که حقوق بشریدن حمایت الیه و اونو ترویج الیه. او جامعیدَکه قانون اساسی محکمدا نقش واریدی، دولَت او نقشی اوینیر که شرایط او جهت که میلتلر صرفنظر جنسیتدن، قومیتدن، و یا فیکرلریدن سونرا ، بیر حقوق برابر اُلا. قانون گیریشیدن برابر، مُستقل محکملر که اوندا حکیملر بی طرفدیلر، پورکورولار و وکیلر اُ قدرتی واردی که شهروندی حقوقلردان دفاع الیه و اُ نیگرانی اولماسا که او آدام اذیت و آزار گُرا، بو مسئللر چوک ضروری دی که اولا او زامان عدالت محکما و حکومت کانونیسی اولار.

آما ایراندا بو روند عدالت بکانلی موشکلی واردی و پزماسی اولور:

 1. اُ مواد قانونیکه حقوق ایرانِ تعریف اولور

 2. اجرای قوانین انتخاباتی: چوخ زمانلاردا اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی اصلی اصولاردا پزولور

 3. موستقل حکیملر و دادستان بی طرفلر یوکدی

 4. محکمه جَلَسلری عمومی و علنی دَیِر

 5. بیتون شهروندلرین برابری حقوقلاری اولماز

بو مسائل که اوسدا گتیلیردیخ حاطرا چون شهروندلر اجبارلینن ، اعتراف الیبدیلر و یا اولار وکیل یوخلریدلار که بوحاطر محکوم اوبدیلار. بوجور دیاخ که چوخ وکیلاردا اوناحاطر که موکلیدن دفاع ایلیبدی پیگرد قانونی اوبدی و اولاردا آزار و اذیت گروبدیلرو یا مالی جریمه اوبدیلار و بعضیلار هم عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده کیمین حبسَ توشیبدلیر. بونانسورا معلوم اولدی که عادلانه دادرسی یوخدی و بو تطبیقینن که قانونن اولیخ، بو چوک جدی مانع دی که ایران حقوق بشر وضعیتن بهبود اُلا.بو توضیحینن هر تغییر رویکرد که موجب اُلا که انسان حقلرین رعایت اُلا ، راس هر تلاشی واردی که بو شرایطن بهبود الیه.

بو مسایل حکومت قانونیسی و یا محکمه قانونی تجریه و تحلیل الماخ ایراندا بو سوزلاردان فراتر واردی .بو وضعیتین ایچیدندا ایکسپارتلار و یا کارشناسلار تلاش ایلیلر که فرقلی زمینِلر اُ جنبه لر که محکمه نقض الیر و یا حکومت قانونیسی نقض الیر بو جمهوری اسلامی ایچیدن عموم جامیه گورسده.

بو موختصر مقدمینن نیچدنَ نقض محکمه جنبلرین که پرسه قضایی و ایران قانون ایچیدن واردی گورسداخ. بونان سوردا اُ ضمانت اجرایی که تعهدات بین المللی ایران و قانون اساسی ایراندا واردی بررسی الیخ که بولار حاکمیت قوانینین محکمه سیدده و اولار بوناخاطر که قانون اساسی پارتلارین که عملین ایچیدن نقض اولور باخاخ.سوندان ایران مقاملارا و اولار تکیم بین المللی مقاملارا توصیه الیخ که حکومت قانون ایچینه و محکمه قانونی حاطر نه توصیلر واریمیزدی که او کشوردا اجرا اُلا.

عدالتی محکمدَ پرسسن ایچیدا قانون اساسی حمایت الییر؟

انقیلاب مشروطیدن سورا او الیدِ که ۱۲۸۴- ۱۲۹۳ تاریح شمسیدا ، ایران ایک اولکه منطقددَه واریدی که قانون اساسی مدرن سبکیسیدنَ تدوین الدی. انقلاب اسلامی اول دهه لریدنَ ، نچدنه ماده واردی که قانونی اساسییدن حمایت الیدی که او سمتین گده که محکمه عادلانه و حکومت قانونی اُلا. او مواد قانونینلر حتی انقلاب اسلامییدا سونرادا ، قانون اساسی ایچیدندا تصویب اولدی. بعضیلر او موادلار که مستقیم و یا غیرمستقیم محکمه قانونی ترویج الیدی ۲۴-۲۷؛ ۳۸-۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانوون اساسیدی. ماده ۳۵ بیر میثالیدی که اوردا وکیل انتخابی واریدی.

یا ۱۵۶ ماده سی محکما قوسی استقلالیسیدی : مَحکَمَ قوه سی بیر قوه مستقلدی که فردی حقلَر و اجتمتاعی حقلَرینکیدی و بو قوه عدالت محکمسین حیات مسئول ایچیدنی" و یا ۳۸ ماده سی یزمیشدی که " شکنجه و سرکوبلار هر فورمی غدغندی[1]

انسان حقلرین جهانی اعلامیسین دان سورا ، ایران نِچَدَنَه جهانی کنوانسیونلارا یپشیمشدی که اولار قانون حاکمیتین حمایت الیدیلر مثالیسیدا کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی.[2] ( ICCPR)

بو اسنادلار برابر حقوق بتون آداملار ایسیدی و باخمیدی که اولار جنسیتلرین، نژادلرین، عقیده لرین و اوکه باور واریدلر نَدِ و ممانعت الیدی بو شکیل تبعیضلری. بو اسی سی سی پی آر دان سورادا نچدنه ماده واردی که عادلانه رسیدگی و قانونی محاکملرینه ایسیدی که حق اُلا. ماده ۱۴ دا اُ اهمیت اخص وریری که محکمه گره بی طرف اولا و وکیل دسترسی دا بو محکمدا که عادلانه اُلا اشاره الییر. و بوردا او اعترافلار که دییر که گناهکار دی و یا شهادت ویریلر باشکا آداما همیسی بی اعتبار دی او زماندا که فشاردا اولیر که اُ آدام اقرار الیه.

قانون، عادلانه محکمیسن نقض الیین

بو مواد قانون اساسی جمهوی اسلامی و بو تعهدات بین المللی که ایران اوسدَ یازدایخ دان سورا، گنَدَ ۱۹۷۹ انقلاب اسلامیدا که ایرندا اولدود اُنان سورا که قانون اساسی دا یازدلار گندا عادلانه محکمه نقض الیدیلَر. بو مواد قانونیلر که واردی تام ضدیتددی اولار که اوول ذکر اولدی که قانون اساسی ومعاهدات بین المللی ایچیدنیدی که اول زماندا ایران اولرین ایچیدنَ واریدی. او مواد که یازاریخ ، استیقلال و بی طرف محکمه قضائی دی، آداملار قانونین قاباقیدن برابردیلر و اُ حق که محکمه آزاد و منصفانه زیر سوال اپار.

هامه آداملار قانونین قاباقیدان برابردیلر

ایکین شرطلر که مُهم دیلر که محکمه عادلانه اولا و حاکمیت قانونی اولسار هر کِشوردَ، حقوق برابر هامِ آداملارینکیدی. ایراندا بوشکیل دییر اوناحاطر که قوانینلر تبعیض آمیزدیلار و اجرای انتخابی قوانینلاردا مهم موانعلردی که قوانین عادلانلر و حاکمیت قانونلرین دسترسیدن منع الیریر. قانون اساسی ایچیدن، مدنی قوانینلر، و کیفری موادلار تبعیض آمیز واردی که بو جنسیت و مذهب انسانلارا تفاوت گورور. کیشیلر، حانوملار حقدین چوخ واریدلار، مسلیمانلار، غیرمسلیمالاردان رجح دیلر و شیعلر، سنی مذهبلردان دا ارجح دیلر. نمونه خاطر نیچدنه مثال بوردا یازاریخ: خانیملار شهادت دِماخلار، یاری شهادت کیشیلردی و اُ شکیل قبول الییلر. خانیملار قضاوت منصبلره اولماز و ماده ۱۲ قانون اساسیددا بو توجه گتیریر که یانیزمسلیمان کیشیلر که شیعه جعفری اون ای کی امامی دیلر اولار.

بیرمسلیمان بیر غیرمسلیمانی اولدیدی او مجازاتیسی سبکتر دی و قصاص اولماز. کامل فهریستیسیلر که تبعیض قوانین واردی باشکایردا اولار که تاپاسیز.[3] بو ترتیب ایچیدن جامعه یاریسینن که خانیمدیلار و اُ پیروان اقلیت مذهبیلیر ( اولار که مسلیمان شیعه اُن ای دی امامی دییلر) حقوق قانونیلاری نسبت به کیشیلار آز دی. بونان سوردا قیز یاشین مسئولین کیفریسیذَ ۹ ایل قمریدی ( ۸ یاش و ۹ آی شمسی) و اوقلانلار دا ۱۵ یاش قمری ( ۱۴ ساش و ۷ آی شمسی). بو ای دی دنه تبعیضدا جنسیتین و نقش آشکار کنوانسیون اوشاق حقولارین ( سی آر سی) دی که ایراندا اونو امضا الیبدی.

بیطرفلی عدملی و مستقل المماز قوه محکمه

ماده ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامیدن، رئیس قوه محکمه که اَن بیوک مقامدی سیستم محکمه ایچیدن اودا رهبر الیدن انتخاب اولور که ایراندا اَن بیوکترین سیاسی قدرت بولکسینیدی و اُ اونو منصوب الیریر. محکمه رئیسیه گره بیر کیشیه که مجتهد اوله، اولسون. بو موضوعدا عُض ایچیدا بی طرفی و استیقلال قوه محکمه تضعیف الیریر. محکمه رئیسیه، دادستان کلین و دیوان عالی کشورین رئیسه گره مجتهد اُلا.

حاکیملار

حاکیملاردا محکمه قوه رئیسین انتخاب الیریر و گره اعتقادین شکلین، سیاست موقعیتن و صداقت مسلکیسن انتخاب اولالار. محکمه رئیس اُ قدرتی واردی که حاکیملار قضاوتینن، ایشدن چخاردا و اخراج الیه. اوقدر فضا یوخدی که دوزملی قضاوت الیه اوناخاطر که بو موقعیت شغلار محکمه رئیسین الینددی و اودا رهبرین نظارتی اونون اوسدسی واردی.

بنونان باشکاسیدا بودی که قانون مجازات اسلامیدن یازیبدی که اُ زمان که اعتراف اولماسا و یا شهادت الار که شاهد عینیدیلر اولماسا، اون حاکیملار که قاضیدیلر پرونده لردا اُلار اُ علمینن که واریدلر حُکم وریللر. حتی او زمان که گره نیاز به مدرکدا او پرونددا اولماسا .[4] بو پدیدیه " قاضی علمسی" دییلر.[5] حقوقدا بو اجازه واردی که قاضی یاللیز علمیسینن و حتی هییچ مدرکدا اولماسا متهمیسنن مجرمیت رایسن واره.[6] حاکیم علمیسی اُ مواردلردندی که اعمال قدرت خودسرانه اولار. بو شکیل الگولار سیستم محکمه ایچیدن،اُ فرهنگی دوزللر که بو فرهنگ نتیجتن اولار نقض جدی انسان حقلره. ماکان مولود زاده دسامبر ۲۰۰۷ لواط اتهامینا ، ساده "قاضی علمیسینَ" اعدام اولدی.[7]

ویژه محکمِلَر

انقلاب ۵۷ سورا نچدنه محکمه ویژه تاسیس الدیلر. بو محفلر که گَنَدَ تفاوت رای واردی که بو محکملر قانونیدلر یا یوخ. چوخ کارشناسلار دیللر که بو محکمِلر اساسا قانونی دیدیلر. انقلاب محکملر ۵۸ ایل دَ آیت الله خمینی دستورینن تاسیس الدیلر. اولار موقت زمانیدندا مقامات رژیم شاه پروندلره رسیدگی الیدیلر اما او زماننان سورا بو زمانا که ۳۷ ایل کچیبدی گنَ واردی.بیتون امنیتی پرونده لر مثلا سیاسی فعاللار و یا مدنی فعاللار ، فساد اتهامات و یا مواد مخدر اتهاملار هامُسی بو محکمه انقیلابدا باخیلار. محکمه انقلابلار او اندازه که مدنی محکملر شفافیت واریدلر، شفافیت یوخلیردی و او حاکمیلاردا که اختیارات قانونی واریدلر معروف به سواستفاده بو قانونن اولیبدیلر. حاکیملار بو محکمه انقلابدا اُ مرحلده که گره وکیل توتالار و دسترسی و مطالعه پروندیه اُلا، گورمیلار و اونخاطر دیلیلر که بو پرونده لر حساست و محرمانه دی و یا بعضی زمانلار دا دیلیلر که وکیلر صلاحیت اونو یوخلاریدی که پروندیه باخا.

محکمه ویژه روحانیت دا موقت زمانا و فوق العاده زمانا تاسیس اولدی و قانون اساسیدا هچ مبنایسی یوخدی. بو محکمه سیستم عدالتین نظارتیسیده یوخدی و او جرایما باخیلار که روحانیون انجام الییلر. بو محکمدا رهبر ایران الیندده و قوانین رسمی بولگنن پیروی المیر.

بوننان سورادا واردی که محکمدیلر اما عدالت سیستمم ایران ایچیدن دیلر و اولار دا حقوقی مبناسی یوخدی.

ویژه محکملر شاخه ای ویژه اُ عمومی محکملردی که ویژه گروپلارین ایشلرینن باخیلار. مثالیسی محکمه ویژه مطبوعات یا محکمه رسیدگی جرایم دولت کارمندلرینکیدی. بو محکملردا فاقد وجه قانونیدلر و برابری آداملار قانون قاباقیندن نقض الییر.[8]

وکلا کانونلاری

حکومت جمهوری اسلامی چوخ ایلددی که وکلای انسان حقلرینی و الارین خانوادلرین اذیت و آزار الییر، تهدید الییر و یا اموالارینی مصادره المیشدی و اولاری حبسَ اتیر. وکلای حقوق بشریلر و یا همان انسان حقلری بولارین هدفلریدی . نچدنه وکیل واردی که حبسه محکوم الوبدیلر. چوخ زمانلار هچ دلیلدا دممیشدیلر و اولاری حبسا اتیبدیلر. و جریمه مالی دا اولارا یازیبدیلر که بو شکیل اولارا تهدید اُلا که ایشلمییلر، بعضیلردا ایشدن ممنوع الیبدیلر و یا گورمیلار که ایراندا ایشین گِدلَر. چوخلاریسی اقدام علیه امنیت ملیه متهم اولبدیلر.

اُ وکیلر که سیاسی پروندلر گوتورلر که اتهاملاری امنیتی دی بعضی خطر و چالشلارینن روبرو اولولر که بو مسائل تاثیرگورو موکللرینه. ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی محکملر عمومی و انقیلاب[9] وکیل توتماقی اُ زمان که تحقیقات اولور وربدی، بو تبصردَ حاکیم اجازسی واردی که بعضی پرونده لر که محرماندی و یا متهمدن سونرا بیر کس اُلا حاکیم دییر که بو موضوع فساد اولار و بعضی جرایم علیه امنیت کشوردا وکیل اجازسی ورمز.چوخ زمانلاردادا موارد دادرسی در محکملر انقیلابدا بو تبصره خاطر سواستفاده الیلر. تقریبا هَمُیه که اتهاملاری امنیت دی ( ای زمان که عضویت در گروهک های معاند دییلر) و او جرائیم که مواد مخدره ارتباطی وارده و دستگیر اولور ، اُ زماندا اجازه ورمیلره که وکیل مراحل تحقیقاتدا ورود الیه.

بوننان سوردا کانون وکلای ایران بیر سازمانی دی که موستقل نهاد یاپمیشدی اودا ۱۳۳۱ ایلیندَ اما انقیلابدان سورا بوردا اجازه ورمدیلر و اورا کاپادیلَر. اُ زمان که گَنَه آچدیلر، اُ استیقلال که وکلالاری حقوقلاره دفاع الیه و بیر اتحادیه اُلا الیدنده دَ دیریدی. او حقوقدانلار که گره انتخاب اولیدیلر که بو کانونین وکیلری اُلا گره محاکمه انتظامی وکلادا، انتخاب اولیدی و اورادا محکمه قوسی نظارتیندیدی. بو معناسی بُدی که او وکلا که حکومتین منتقدلریندیلر هئیت مدیره بو کانونا اولمازدیلار. بو دا واضحا نقض ماده ۱۹ و ۲۲ ( ای سی سی پی آر) دی که ایراندا اونا امضا الیبدی. بو روند گورسدیر که ایرانی وکلار حقلره یوخدی که آزادانه او ایش که اونان لذت آپریلار چالشیلار و او بیان آزادیسی و یا آزادی تشکلار ایراندا یوخدی.

قوانین اجرا زماندا نقض اُلور

مسایل حقوقی و قانونیدن سنورا که اوسدا اشاره الدیخ ، بعضی زمانلاردا قوانین ، دادرسی پرسسیدنه خودسرانه نقض اُلور. چوخ گزارش واردی که گورسدیر که مسئولان اجرا کننده قانونلار از جمله حاکیملار و قوه مَحکَمه اُ قوانین جمهوری اسلامیدا گولاخ سایماز و تخطی الییر.شکنجدن استفاده الماخ، اعتراف فشاردا آلماخ ، فرمایشی محکمدن ، یالان اتهاملارو وکیلاَ دسترسی اُلماسا که بو موضوع چوخ پروندلر که انقیلاب محکملردا اولور که تحقیق مرحلسیدن متهم وکیلی یوخدی. بننانسورادا محکمده شفافیت یوخدی و مصونیت عدالتسرادا اودا محکمه قوسیدنده مانع اُلور که اطلاعات رسمی دسترسدَ اُلا. بو اطلاعاتلار که غیرقانونی محکمه اولار تشکیل یاپیبده و یا اعدام اُلوبدیلار در دسترس یوخدی و گزارش و اولارین آمارلاری یخوندی .( خصوصا اولار که مرزدَ یاشیلار.

بیر سونرا علتیسی دا بو دی که بو قوانین که جمهوری اسلامی اِزین وریر بُدی که اولار که دگراندیشدیلر اعداما مجازات الیر که مثالاری بُدی که جنسی جرائم ،زنا الین، پیغمبرا توهین الین ، مالی فساد السا و او اتهامات متهمی اِلَ فساد فی الارض. مادهر ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی " مفصد فی الارض او آداما معرفی الیرکه " به طور گستردَه ، جنایت علیه تمامیت جسمانی آداملار الیه و یا اُ اموال عمومینن و یا خصوصی خسارت وره، یا اُ آدام فسادو فحشانن گسترش الیه" آما بو مادده کامل تعریف المیبده که بو " گسترش الین" بو جرمدا ورمیر. اُنا خاطر حاکیملار بو قدرتِ واریدلر که او تفسیر که قانوندان آلیلار اونو تفسیر الییلر.

شِکَنجَه و فشاردا اعتراف آلماق

قانون اساسی جمهوری اسلامی منع الیبده که اولار که مجرم دیلار شکنجینن اعتراف الالار.

هر شکیل شکنجه اُ منظوره که اقرار آلالار و یا کسب اطلاع الیلر ممنوع دی. اقرار یا سوگند، مجاز دییر و بو شهادت و اقرار و سوگند هچ ارزش و اعتباری یوخدی و اُ که بو قانوندان تخطی الیه مجازات اُلار.[10]

مشاهدات گسترده ای واردی که گورسدیر که شکنجینن و اعتراف آلماق با روشلرینن چوخ اُلیبدی و قوه محکمین ایچیدن چوخ واردی. انقلاب 1357 دن سورا دییلر که شکنجه ، بخصوص شکنجه جنسی اولار که یاشلرین آزیدی[11] اونا خاطر که فشار گتیرلر که اعتراف الیین اولار که بو رژیمین مخالفیدیلر. بو گروه های بین المللی[12] که گزارشلار یازیبدلر گورسدیلر که شکنجه معمول زماندا اعتراف آلماقا خاطر اُلار. بو محدود سیاسی و امنیتی پروندلرین دیردی.

تقریبا بُتون زندانیلر که مواد مخدرا خاطر دستگیر اولبدیلر سلول انفرادیدا ساخلیلار و بازداشتان سورا که مرحله تحقیقاتدی اورا شکنجه جسمیدا الییلر و وکیلادا دسترسیلری یوخدی او زمان.

چوخ زمانلاردا که اعتراف البدیلار او تنها سند و مدرکیدی که حاکیملار رای وربدی و محکوم المیشدی. بو شکنجه باشکی جرائمددا که جرائم تجاوز به عنف و یا آدام الدیمراقدی دا استفاده الییلر که شواهدی که گورسدا که اُ آدام مظلون دی الماسا. 1393 ایلدا بیر کیشی که آلتی ایل حبسدادید اُدا اونا خاطر که اتهامایسی آدام الدیمیقیدی 48 ساعات گالمیشدی که اعدام الییلر بیگناه الماسینی ثابت الومدی و اُ آدام آزاد الودی.

او آدامادان اُ زمان سولدیلر نیه بو قتلینی بلینه المیشدین و دمیشدین که سو قاتل سن او دمیشدی که " کلانتریدا بنو ورودیلر و دیدیدلر که سن قاتل سن . گوردوم که بو ورماقلاری تحملوم یوخدی و ازومه دیدم که اعتراف المسام بولور منو اولدیلیلر و اونا خاطر اعتراف الدیم که بنیم حکمیمدا اعدام گلدی اونا خاطر ددیم اعتراف الیم تا مَنَ کتک ورمییالال." بننانسوردا اونا اجاره وکیل توتماق ورممیشدیلر.

فرمایشی محکمملر

مواد قانونی اساسی ایرندا اعلام الییر که: مجازات حکمیسی و اونو اجرا الماق گره بیر محکمه صالح و قانون ۳۶ و ۳۷ موجبسیدن اولا. بو قانون دییر که اصل، برائتدی و قانون گوزوندن هچ آدام مجرم دییر مگر بیر محکمه صالح او جرما اثبات الیه.[13]

بو وضعدا لازم دیر که به دهه ۶۰ گیداخ تا اُ محکملریه باخاخ که 5 تا ۱۵ دقیقدن سورا محکملر اعدام حکملاری ویریدلر. تابستان ۱۳۹۵ ایدا اهل سنت کردولری انقیلاب محکملردا، تهراندا اُ اتهاماته که همکاری الیدیلر گروهک های تروریستینن اعداما محکوم اُلدیلر.نچدنه شاهد و وکیل واردی که شهادت وردیلر که بو محملر ۱۵ دقیقه که چکمیدیلر. ابولقاسم صلواتی، قاضی بدنام محکمه تهران که اولارا محکوم الده باشکا آداملار که بو گروهدیدی ۵ ایلین ایچیدنده اعداما محکوم الده و اولارینکیدی که انقبلاب محکمده محکوم المیشدید الَ بو شکیلیدی.

محکملر که فرمایشیدیدلر باشکا اتهاملار از جُملا مواد مخدرا مربوط الا که انقبلاب محکملردا دا واریدی. بنزیریر که حاکیملار انقیلاب محکمینده گورسدیر که اولار قدرتدن سواستفاده الییلر و بو محاکملر فرمالیته گورسدیر.

بَتون آداملار قانون قاباقیندا برابردیلر

هر چند قانون اساسی دییر که بتون آدامالار قانوندا برابردیلر اما واقعیت بُدی که بعضی آداملار " برابرترند". بو مثالا چوخ واردی و بیشماردی که این واقعیتَ گورسدیر که بو موضوع تاریخ جمهوری اسلامیدا چوخ واریدی که ای دی دآنا مثال بونو گتریریخ:

بهمن ۱۳۹۵ ای کی جاوان ملاء عامدا اعدام الدیلر. اولار متهمیدیلر که نچهفته قاباقدا بیر کیشینی پیچاخینان خیایاندا تهدید المیشدیلر و اونان زورگیری المیشدیلر. بو حادثَ دوربین فیلمبرداریدا ضبط الموشدی و بو شبکه های اجتماعیدا اشل اَل المیشدی.اولار به جرم " محاربه" اعدام الدیلار . قاضی صلواتی بو دلیلی گتیمیشدی که چون اولار پیچاخینن مسلح الموشدیلار ، ملت وحشت المیشدی اونا خاطر اولاریه اعدام الدیلر.

محمود کریمی ۱۳۹۲ ایلدا اودا دی آی دا که معروف مداح دی ایراندا بیر تصادف الدی. اونان و ماشین قاباقلی لفظی ساواشدیلار و اونان سورا نچدَنا عکس که محمد کریمی فِشنگ وردی و تیراندازی الدی بو شبکه های اجتماعدا اَل اَل اولدی او زوجی که شکایت المیشدیلر، شکایتدان وازکشدیلر و اودا اتهاماتدان تبرئه اولدی و اونا هچ حکمی ورمدیلر[14] اُ ای. دی جوانا اونا خاطر که پیچاخدان استفاده الدیلر اعدام در ملاء عام وردیلر اما او مداحا که رهبرینن نزدیکدی و تیراندازی خیاباندا الدی تبرئه وردیلر که بو گورسدیر که قوه محکمه ایراندا بتون اداملارا برابر دیر و بو مثالار چوخ چوخ ایراندا اُلوبدی.

عادلانه دادرسی ایراندا هم قوانین الیندی و هم اجرا نکردن قوانین نقض اولیر. ، قوه قضائیه مستقل فقدانیسیدا و قضاتی که سیاسی دیدگاهلاری واردی که اونا خاطر جهت دهی الییلر و انتصابی شکیل قاباقا گدماق اونا اجازه اِز وریر که قدرتدن استفاده الییلر، وکلادا استیقلالاری محدود دی ، قوانین دا تبعیض آمیزدی اودا اکثریت جامعیه، قوانین اجرا الماقدا انتخابی الوبدی، بو مسایلار شیوه عمل قوه محکمه جمهوری اسلامی ایراندا اولبدی که بُتون مسایل اُ سمتا گدیر که دادرسی عادلانه و سالمی فرق الیه.

بعضیلردا که تغییر الیبدیلر بعضیلردان سختردی. مثالیسی بودی که بیر محکه قوهسی مستقل اُلا که بو مسئله بدون محدودیتی که اختیارات رهبری ایراندا واردی ممکن دییر. البته که بو گره هدف نهایی هر اصلاحی ایرندا اُلا. بو مسائلینن هرکی رهبری موقعیتنن دانیشا خطر کیرمز اوستینددی و او مسئله خط کیرمزدی و او مسئله به امنیت و آزادی گره دیبدی. آما مبارزه اوناخاطر که بو قوانین تعیض آمیز کسیلسی گره ، انقیلاب محکملر تعطیل اولالار، کانون وکلیا گره آزادی و قدرت فازلا ورللر، آزادی بیانا گره چون تلاش الییلر و اجتماعات ایرانین اچینده چوخ اله.بو شیوِلرواردی که قوانینلره انتخابی الییلر بیته که بو مسائل اصل جامعه مدنی ایرانددی که دانیشماق باشکا کشورلرینن که گفتگوی ای کی جانبه اولا شروع یاخچیدی. شرایط حقیقینن بهبود الیه، اگر حاکمیت قانون الماسا هچ الماز.بو مثالسی بودی که اولار که قانون یازیلار و ایران طرفینددلر او مسائل و اصطلاحات اعدام مربوطونه گوتوللر و استیللر که لغو مجازات اعدام برای اولار که جرائم مخدر واریدلر. بو شکیل تکیم اگر متهملر وکیل تتماسالار و گورماسالار اعدام لار آز اولماز و گروه اولار که دستگیر اولولار وکیل حقسین اولسا و شکنجه الماسالار، یالان اعتراف الماسالار، و فرمایش محکملردا گتیمسالار که بو مسایل اگر اٌلا قانونی که اعدالارا آزلیجاخ تغییر المز.

یوکسری سوزلار توجسیدن بیز پیشنهادلاریمیز واردی که اُلاری توصیه الییک:

 • مقامات جمهوری اسلامییه ایچین

  • قوانینین بازنگیری الییلر و او گوزینن باخلار که دادرسیدَ عادلانه و قانونی مسائل تضمین اولار و اولار که مصونیت مجازاتدان واردیلر محدود اولا و در مواردی خاصدا ، امنیت و کانون وکلایا استیقلال ورلر که بو شکیلدن مقررات قانونی تامین الوبدی.

  • وکیلر انجام وظیفسیده حمایت قانونین گرولار و حقلری محفوظ اُلا.

  • شکنجه و او رفتارلار که انسانی دییلر و تحقیر الیر آدامی که او شکل منجر به اعتراف فشار التیندا اُلور و انفرادی سلولار دا کوتولا.

  • کنوانسیون منع شکنجه تصویب اُلا و او رفتارلار و خشن مجازاتلار و غیرانسانی و یا او سوزلار که اهانت آمیز دیلر دا الماسا.

  • اُ مجازاتلار که متهمین 18 یاشدا اشاقی انجام الییلر و یا جرائم مواد مخدر تعلیق اُلا ، اُنا خاطر که چون جدی موانع واردی که دادرسی عالانه حقوقی و منصفانه اُلا، و روراستا اُلا که بین المللی تعهدات ایران وی بو حکملار فَقَط چون جدی بیرمسئله اُلا اجرا الا.

  • ملاء عامدا اعدامی توقف الیسیز، بو مسئله فقط مجازات تحقیرآمیز و یا بی رحمانه دییر بلکه خشونت و بی رحمی جامیعه دا ترویج الییر.

  • عفو و یا تبدیل مجازات اعدام باشکا مجازاتلار بو امکان اُلا - بو مسئله مستقل وکیلردا که اُلار اقدامات قانونیین بو مسئله باخالار.

  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرندا بیر ماده واردی که ماده 57 دی گره اُنا نظرات اُلا تا محکمه قوسی موستقل اُلا.

  • جمهوری اسلامی گزاشگر سازمان مللین درخواستی که دمیشدی ایرانا گله و همکاری اُلا قبول الیه و وضعیت حقوق بشر در ایراندا و همکاری اولارینن 2017 دا دوشون.

 • جامعه جهانیه خاطر و ویژه اروپاینن و انگلیسنن سیاستگذارلاری

  • فیقدان دادرسی عادلانه و قانونی سایماقیدن و انتحابی چالیشماقلاری که محکمه قوسیدا واردی توجه الییلر

  • اتحادیه اروپاین دستورلاری که در مورد مجازات اعدام واردی پیروی الماق - اُ چارچوب ای کی طرفدا ، آمار اعداملار که ایرندا چون اوسددی باخلار.[15]

  • حاکیملارا اُ شرایط یاپالار که اطلاعات اولاره ورلر و همکارینن و آموزش گُرالَر

  • اُ حمایتلر که جامعه مدنی ایران تقویت الیر افزایش اُلا و حمایت الییلر آگاهی در جامعدا که بیللر که اولار حق قانونی ، یا وکیل واریدلر و اُنی استسیلر که اعدام لغو اُلسین.

  • بیر مسئله واردی که اُلار تبدیل الییلر مسئلا آموزش و پرورش و حقوقی سیستمین مقامات محکمه ایرانین و اولار که انسان حقلیرنَ چالیشیلار.

  • جمهوری اسلامی اُ شرایطت تاپا کی بین المللی مسایلردا مشارکت الیه ، مسائل اجتماعیه انسجام وره و بتون آداملار اولار که اقلیت مذهبیدیلر ،قومیت دیلر و یا باشکا دگراندیشلره[1] قانون اساسی ( جمهوری اسلامی) ایران مقایسیسی ۱۳۵۸ و قانون اساسی ایرانین ۱۳۶۸ دَ اودا اصلاحاتیتدا (انگلیسی ترجمسی) ۲۰۱۶

[2] تشکیلات انسان حقلرین کیمیسارعالی دفتریسین - ۱۹۹۶ - میثاق بین المللی مدنی و سیاسی حقوقلار:‌ http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

[3] بوردا گوریز: FIDH, Discrimination against religious minorities in Iran, August 2003, http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf and Women’s Forum Against Fundamentalism in Iran, Official Laws Against Women in Iran, 2005, http://www.wfafi.org/laws.pdf

[4] سرکوب قانونگذاریلار: ارزیابی مجازات اسلامین قانونلاری تزه سی 2012 دیده بان انسان حلقره جدید: Human Rights Watch, Codifying Repression: An assessment of Iran’s new penal code, 2012

[5] اعتبار علم حاکیملار دیشماقی با مجازات اسلامی قانونن تاکیدیسی ، 2015 ، 2، نمارسی 5 مجله بین المللی علوم اجتماعی و آموزش و پروزش ، زمانین اکرم اصغری و سید علی اصغر موسوی رکنی

[6] 210 ماده مجازات اسلامی قانونیسی

[7] http://iranhr.net/en/articles/57/ ماکان مولودزاده 13 یاشی لواطا خاطر اعدام اولدی

[9] European Country of Origin Network, Iran-National Laws, http://www.ecoi.net/iran/nationallaw

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English فارسی کوردی