حقوق بشر به عنوان پایه حکمروایی خوب

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

در بررسی تجربه آن کشور های اندکی که در دهه های اخیر تحولات موفقیت آمیزی از درآمد پایین به درآمد های بالا کرده اند، باید نقش حیاتی که حکومت بازی می کند شناخته شود، به خصوص نقش آن به عنوان آژانسی که قدرت سیاسی در اجتماع به مدیریت منابع عمومی تغییر شکل می دهد. حکمروایی تحت شرایطی است که به طور رو به افزایشی شروع به استفاده از آن در جوامع پیشرفته برای تاکید نقش اساسی تساوی حکومت در این فرایند کرده است. گسترش اهداف توسعه شامل تساوی حقوق و عدالت اجتماعی، مدنی و دیگر حقوق اولیه بشر، و بنابراین انتشار یک پیوند طبیعی بین حکمروایی از یک طرف و توسعه از طرف دیگر می شود.

یک راه مفید برای رویکرد این سوال که حکمروایی خوب تعیین شده باید به چه مشخصاتی به عنوان مجموعه کمینه اشاره کند ممکن است توافق بین المللی وسیع باشد. تلاش هایی برای ارتباط چنین مجموعه کمینه ای به منشور جهانی حقوق بشر، مانند ارائه توافق نظر جامعه جهانی بر چند اصل زیربنایی، که به طور گسترده ارزش ها را حفظ کرده اند صورت گرفته است. ماده های متفاوتی از منشور به این مفهوم اشاره می کنند مانند: خواست مردم به عنوان قدرت اولیه دولت و از این جهت نیاز برای تشکیل دوره ای قانونی بودن دولت ها از طریق انتخابات (ماده 21)؛ امنیت شهروندان و حق محافظت برابر تحت قانون (ماده 7)؛ موجود بودن اطلاعات و آزادی مجامع و بیان (ماده 19)؛ مالکیت رفاه (ماده 17)؛ و حق زندگی استاندارد کافی برای سلامت و رفاه هر فرد و خانواده او (ماده 25). تمام این ها به عنوان اجزای ضروری یک حکمروایی خوب ظاهر می شوند و میتوانند به عنوان "مواد خامی" استفاده شوند که به وسیله آن ها چارچوب مفهومی اساسی فرمول سازی می شود. یک توافق نظر بین المللی در حال ظهور بر مشخصات مرکزی حکمروایی خوب وجود دارد.

پاسخگویی

اعمال قدرت باید توسط نیاز به ارتقا استاندارد های زندگی و رفاه جمعیت هدایت شود. باید حفاظت کافی معرفی شود تا از ظهور شرایطی که حکمرانی نخبگان از سیاست های قدرت برای سود شخصی نسبت به سود جمعی جلوگیری به عمل آورده شود. روند های اخیر نسبت به دموکراسی و حکومت سیاسی باید این وظیفه را تسهیل کنند که در کمینه، درگیر مشروعیت دوره ای دولت از طریق تصمیم جمعی می شود، و آن ها را نسبت به نیاز های جامعه بیشتر مسئول می کند. مساله پاسخگویی رابطه تنگاتنگی با این توسعه مشخص دارد. اگر مردم احساس نکنند که حرفی برای گفتن اینکه چه کسی بر آنان حکمروایی می کند دارند، نمی توان انتظار داشت که به طور کامل استراتژی ها و سیاست های توسعه دولت را حمایت کنند. بدون چنین حمایت جمعی، حتی برنامه هایی که بهترین شکل طراحی شده اند نیز در آخر نتیجه بسیار کمی دربردارند.

در اینجا این مساله بسیار در مخاطره است. سن، قدرت نخست جهان در قحطی، مشاهده کرده است که "هیچ قحطی در طول تاریخ جهان در عملکرد دموکراسی رخ نداده است، چه آن جا از لحاظ اقتصادی بسیار غنی باشد و چه به شدت فقیر." هر چند این موضوع در امپراطوری های باستان و جوامع استبدادی معاصر، در دیکتاتوری های فن سالارانه و "اقتصادی های مستعمراتی که به وسیله امپراطوری ها اداره می شوند" رخ داده است. دموکراسی و آزادی های سیاسی بزرگتری که به ارمغان می آورد – شامل بحث جمعی در محیطی که آزادی بیان در آن وجود دارد – کمک می کند تا محیطی پرورش یابد که اقدامات سریع پیش گیری کننده می توانند برای ظهور شرایطی که در آن قحطی ممکن است رخ دهد، به عمل آورده شوند. به طور کلی تر، سن به طور متقاعد کننده ای بحث می کند که آن کشور هایی که دولت های آن ها در محیطی از مشروعیت سیاسی عمل می کنند، معمولا در اجازه برای شکل دادن فهم و منفعت ضروری در بین جمعیت که مستقیما به ابعاد فرایند توسعه تجاوز می کنند، بهتر هستند؛ برای مثال، نظریه حق تحصیلات، کار و تملک زنان، تاثیرات قدرتمندی را بر توانایی زنان در کنترل محیط خود و بهبود شرایط اعمال می کنند.

شفافیت

در هسته حکمروایی خوب تمایل دولت ها به باز کردن بررسی جمعی گزارش و فعالیت های موسسات جمعی و نظام های مورد اعتماد جهت بررسی و مدیریت مالی موسسات قرار دارد. عدم وجود آزادی، پایان جمعی سودمندی را بکار نمیبرد، اما در مقابل برای پنهان کردن اعمال و سوءاستفاده غیر قانونی استفاده می شود. شفافیت به خصوص در مورد سیستم مالیاتی اهمیت دارد که توانایی دولت برای جمع آوری درآمد به فهم جمعی از صافی عملکرد آن به اندازه استفاده ای که از سرمایه جمعی می شود بستگی دارد. یک مثال ارزشمند بر اهمیت شفافیت در اقدامات جمعی مربوط به تلاش های تعدادی از کشور ها – مخصوصا اروپای مرکزی و شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق - برای خصوصی سازی تبلیغات تا به اینجا برای نگهداری سرمایه می باشد. این فرایند در زمان هایی به سختی های شدید در نتیجه فهم جمعی می رسد که سرمایه در ارزش معامله و در راه هایی که گروه های مشخص مطلوب بی جهت تسویه حساب می کنند. سن (1999) ذکر می کند که اجتماعات در تحت فرض اعتماد بهتر عمل می کنند و از این رو، از آزادی بیشتری بهره مند می شوند. آزادی برای اعضای جامعه برای اینکه تحت "تضمین افشا سازی و صداقت" با یکدیگر کار کنند برای جلوگیری از انحراف و سوءاستفاده های دیگر ضروری است

اتفاق نظر و مشورت

توسعه های موفق و پایدار به وسعت بزرگی بر توانایی دولت برای تولید اتفاق نظر های وسیع برای تغییر بستگی دارند. یک فرایند مشورت که به موجب آن دولت دیدگاه بخش های متنوع اجتماع را استخراج می کند – اتحاد های تجارتی، کار، موسسات تخصصی، NGO ها و دیگر موسسات اجتماع مدنی محتمل است که به فهم بزرگتری از تعهد بر نقش جمعیت در معیار دردناکی که اجرای استراتژی های اقتصادی مختلفی را همراهی می کند منتج شود. همچنین مشورت محتمل است که منتج به پراکندگی برابر بیشتر هزینه تنظیم و به موجب آن ازدیاد شانس بازسازی پایدار شود. رسیدن به اتفاق نظر از طریق مشورت پایه توسعه مشارکتی است و شفافیت و پاسخگویی را تسهیل می کند.

در بحث درباره نقش زنان در تغییر اجتماعی سن مشاهده کرده است که برنامه های توسعه اینطور بوده اند که زنان را به عنوان دریافت کنندگان منفعل کمک ببیند. استراتژی های اساسی این رویکرد های سنتی به پیشرفت رفتار زنان و شرایط معقول حول آن ها می انجامد. هر چند سن بحث می کند که از طریق مشورت، باید ممکن باشد که زنان را به عنوان آژانس های تغییر، به عنوان "ارتقا دهندگان پویای تحول اجتماعی" ببینیم که می تواند تغییراتی در زندگی تمام اعضای جامعه به وجود آورد. چنین رویکردی احتمالا در دستیابی به درگیری وسیع بیشتر زنان در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ملت بیشتر محتمل است، چیزی که او به عنوان رکنی ضروری برای توسعه اقتصادی موفق به آن اشاره می کند.

چیزی که رابطه بسیار تنگاتنگی با مساله پلسخگویی دارد نیاز برای اعمال قانون است، نظریه ای که قوانین یک اجتماع را اداره می کنند و بنابراین آن هایی که فعالیت اقتصادی را قانون گذاری می کنند – برای همه قابل اجرا هستند. شناختی روز افزون وجود دارد که بدون یک نظام عدالتی که به طور منطقی قابل مشاهده، کارا، و قابل پیش بینی باشد و یک چارچوب قانونی، پاسخگویی، شالوده قانونی ندارد و اهداف حکمروایی خوب به تحلیل خواهد رفت. مخصوصا در رابطه با اقتصاد، برای مدت طولانی اینطور تصور میشد که عدم وجود یک چارچوب قانونی کافی و یک نظام عدالتی هزینه کار را افزایش می دهد، سرمایه گذاری را تشجیع می کند، و المان شک به اقتصاد را معرفی می کند که برای فرایند توسعه مضر می باشد.

با توجه به بحث بالا این واضح است که این المان های متفاوت حکمروایی خوب پاسخگویی، شفافیت، مشورت، عدالت مستقل نیستند؛ روابط متقابل اجتناب ناپذیر هستند و تناقضات می توانند در کوتاه مدت به وجود آیند. فرایند های مشارکتی اجرا شده در محیطی از حکومت سیاسی و باز بودن فضا می تواند المان غیر قابل پیش بینی را به فرایند تصمیم گیری اضافه کند. ممکن است زمان بسیار بیشتری برای جعل توافق نظر لازم حول یک استراتژی مشخص طول بکشد. اما این ارزش ذاتی آن ها و نیاز به تعقیب آن ها به عنوان اجزای ضروری حکمروایی خوب را کاهش نمیکند. از طرف دیگر، یک رویکرد بالا به پایین که کشور های در حال توسعه را به عنوان دریافت کنندگان منفعل برنامه های کمک رسانی که در خارج فرمول بندی شده اند می بیند واضحا کارا نبوده است. فقط در وسعتی که تمام احزاب مربوط مشترکا با یکدیگر همکاری میکنند تا رشد این بلوک های ساختمان کلیدی را پرورش دهند، جامعه بین المللی قادر است تا در راهی معنار دار برای رها سازی فرایند هایی که به هر دو کمک می کنند مشارکت کند، هم بهبود سطح رفاه اکثر اعضای نیازمندش و هم افزایش ظرفیت مردم برای مدیریت تغییر.

مزایای بالقوه رویکرد به توسعه که به دنبال به هم پیوستن المان های در حال تقویت مشترک بالا می باشد نباید دست کم گرفته شود. برای مثال: در محیط پاسخگویی و مشروعیت سیاسی، خیلی بیشتر محتمل است که مردم شرکت کنندگان فعال در اقتصاد باشند. یک حس مشترک وسیع از حق معامله اقتصادی موتور رشد اقتصادی می شود. یک اقتصاد در حال رشد، درآمد های خصوصی را ترقی می دهد و دولت را به جمع آوری مالیاتی قادر می سازد که برای هزینه های مالی، شامل زمینه های اجتماعی بسیار مهم مانند تحصیلات اعمال می شود. سطوح بالاتر خرج برای تحصیلات و بهداشت و درمان نشان داده اند که به کاهش مرگ و میر کودکان و نرخ تولد پیوند خورده است. سواد زنان و مدارس پیشرفته، رفتار باروری زنان را تغییر داده و به داشتن مفاهیم وسیعی برای محیط منجر شده است، فشاری که معمولا مربوط به رشد سریع جمعیت می باشد. برعکس، ممکن است که ثمره اندوه آور ناامید کننده توسعه اقتصادی در طول .نیم قرن گذشته تحت غیاب بلوک های ساختمانی بالا توضیح داده شود

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English