موقدمه

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English فارسی کوردی

خانیملرن مسئلسه و خانیملرن حقوقلاری و نقشلرندَ پیشرو اجتماعدا و جمهوری اسلامی ایران سیاست مرکزیسی ، ان باش انقلابین 1979 هر زمان دا واریده. خانیملار او زمانکه انقیلاب ایستدی اولا چوخ گروپلاردان حمایت الدیلر که سطنت تاخیلا و اوذلرین خاطریندَ دیدیلر که اوبیسی انقیلاب و سیستم سیاسی که دولت اونو باشیندا اُلار ، اولارا سیاستدا ، اقتصادا و رشد اجتماعی مسایلردا حمایت ایلر و اونو چوخ حیمایت الر . گَرَه بنو دیکاک که چوخ خانیملار گوخدیلار و بو دولت سیاست پست انقلابیه دیدیلر که اوندا شریعت و اسلام قانونلاری ، رهبرین توسطیندان اجرا اولار . نِچَدنه تفسیر گورسَدِیدی که خانیم حقوقلاری بو فضای عمومنن و خصوصی تک کیشیلرن گروسدیلر، یعنی گیشیلر هر شی خانیملرن حقوقلارسیدی اولار دیللر. بو وضعیت دَدا خانیملار بو جمهوریددا به شکیل نماد اولبددلار .حقیکتن بو انقلاب فرهنگیدا الین 1981 دا جمهوری اسلامی خانیم حقوقلاری ، کیشیدَن سورا اعلام الیدی که بو شرایط بوگون تاریخدا، خانیم نقشلریندا چوخ تاثیر گوربدِ.

بو دولت سیاست جنسیلری ارکان ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایچیندا واریدیه. بونین یانیندا آزادی خواهی جنسی تبدیل اولامیشدِ خانیملرین اول مسئلسی که اوناخاطر حقوق بشر دالینین دوشالر و بو آزادی خواهی جنسی ، دولتا اولار تهدید.سطلنت پهلویسیدا ، ، کمپینلرین مدرنیزاسیون خاطر جنسیت مسائلیریندن استفاده الیریدلر که خانیم ایرانیلار ،ایران مدرن پروژسینا جان ویرَلَر.

شاهین آق انقلابین مدرنیزاسیوندا خانیملارا 1961 ایلدا، رای آتماق حقیسی وردیلرا، دورد ایلدن سورا اولار 1967 دا قانون ح"مایت خانوادلر" خانیملارا وردیلر که اونون ایچیندا طلاق ، سرپرست اولماق، و ازدواج حقسی وردیلر. [1]

بو شرایط که خانیملار پیشرفت ایچینددا واریدلر گنَدا چوخ فرهنگی محدودیت واریدی ، اسلامی مسائلری، دَدَسالاری و اقتصاد مسایلری اولاریری اذیت الیدی. اونانسورا شاهدا باشارمادا ازون یرینی خانیم سنتیلرین ایچیندا آچا و بو یرینی بیوک ایلیه. اونون قاباقیدنا آیت الله خمینی گیلدی شاه سیاستلرینی چالشَ توتدی و ددی که شاه بو رویکرد سیاست که خانیملرا امتیاز وربدی ، اسلامین قاباقیندا دوربدی و بو جور اونون سیاستلیرین قاباقیدندا دوردی و ددی که بولار غربی سیاستدی و بو شکیلر ایرانین ملتین قاباقیندا اولار.

خمینی بو توانایینن که شاهین قاباقیدندا دوردا ، او زمانکه تبعیدا گیده او زمان خانیم سنتیلر و تحصیل المیش آدمالار اونان حمایت الیدیلر[2] الا اوزماندا که بولار ساواشیدلر اسلامی قوانینلاری خانیملار خاطریندا واریدی و برخلاف رژیم سلطنتی دا چوخ تقویت اولوریدی. نهایتدا دولت انقلابلی سیاست های جنسی یا هامان سیاست های حوزه خانیملاربا وجود استفاده از خاص مارکلاری و دینی تفسیرلری و بعضی ملاحظات سیاسی و عمللری که اودا هدایت اولردی اونا تاسیس الَدی.

1983 الیدا خانیملار مجبور اولدیلار که حجاب اسلامی اون شکیل که اجباری اولمیشدی بدنلیرینه توخالار و او زمان تفکیک جنسیتی اولدیلار و اونان سورا چوخ محدودیت اولدی که اون محدودیتلار بو شکیل اولمیشدی که خانیملار قضاوتدا اولمازیدی الالار و بو قضاوت ایشلری رد اولمیشدی .و خانیملاری تبعیض قانونلری الیدی که اولارین تبعیضلری حق ازدواج خانیملرین الیندا کسدیلر، طلاق توتدان یا همان بوشولان ، ارث الان، و سرپرستی الین گرک قبول الییلر. [3]

جمهوری اسلامی حصارسیدندَ جنسبت مسایلری ساده اهداف ایدئولوژیکی حاطرینا استفاده الیلر و بو اهداف ایدئولوژیک مسایلری مربوط به انقیلابا اولار. اسلام و بو حکومت اسلامی که ایکیسیدی اجتماع مکانیزیم دیلر بو پیامیا واردیلار. بونا حاطر خانیملار مداعین نمادین بو انقلابا اولالار و بو دولت خانیملارا ،،آورادینن و آنا نقشلرینَ وردی که بو نقشلر اسلام ارزشلرَ توخونوبدی و بو شکلیدَ انقلاب یِریندَ گالار. او زمانکه خانیملار ،کیشیلرین یانیندا سیاسی تظاهراتدا و دانشگاهلاردا و ایش یریلردا انقلاب حاطر چالیشیردیلر او زمان دولت دییردی که بو خانیملار انقلابی خانیملاردیلار اونا خاطر که جنسیت چوخ یاخین مشروعیت سیاسیه و دولت ایدئولوژیکلرا یاخین اولیدی. جمهوری اسلامی سیاست متدلری جنیست خاطره چوخ تناقض واریدی و خانیم حقوقلاری چالیشماکلارا فرقی واریدی که اُ زمان اونو بازتاب الیدی.بنین بر نمونسی جانوس طرحسیدی که بو سیاستینن خانیمنن و کیشلین حقوق برابریسی مانع اولیدی و فرصت خانیملارا محدود الیدی که اونا خاطر چشم انداز تغییر اران دیشیردی .

37 ایل منان قاباق ایران جامعه سی آز آز تغییر الدی و اوجور که رهبر ایران ایستیدی اونا شباهتسنی یخاندی. سیاسی قاتیشمالار و مسائل داخلی اجتماعی و خارجی، آننیانین چوخلاسی ، انعطاف پذیریسی خانیملاری یواش یواش انگیزه اولدی." هدیه جمعی" انقلابدان قاباق ایران جمعتسی که 71 میلیون آدام واریدی چوخ الدی و با افزایشَ جمعیت جوانی نتیجه وردی .[4] اگر باخاق ایران بوگونا گوریریخ که 85 درصد جمعیت ایران ، دانش و سوادی واردی و بو نرخ بیلن، کشورهای اسلامی ایچیندَ چوخ اوستدی و بو جمعیت جوان ،قاباق نسلاریندن تحصیلاتلاری چوخ دی. [5]بنوخاطر هر سه نفردن بیر نفر اونا چوخ آز انقلاب زمانی یادیسینا گلیر و بو شکیلدی که نامتناسب فرمسی بو رژیمدن رنج آپاریلر. بیکاری ، تورم ،شهرنشینی، جمعیت انتقالاری هم فشار دولتَ گتیریبده هم جامعیه.بنانسورا اون تبعیض تحصیلی که کیشیلر ، خانیملارا الییلر و کیشیلرا ، خانیملدان ارجحیت الییلر موجب البدی که او ارزشلر که فرهنگیدیلر در جامعه دداسالاری همزماندا اولا و بو شکیل خانیملار جامعین اچینده دالی گاللار..

تاریخچه جنبش ایران خانیملاریو انقلاب مدرن ایراندا چون تنگاتگ و یاپیشیبده که بو رابطلر انقلاب 1979 و شکل گیری جمهوری اسلامیدا لاپ اوجیسینا گورسَدی. بو جنبش اوچ دهه دَ از نچدنا یول رشد و بلوغَ یتیشیبدی. بُنین موازاتینَ اوبیسی جنبشلر در غربدا، خانیملار حق رای واریدی. گلدی قاباقا که بو تغییرات اجتماعی و سیاسی داخلی اولیدی که بو تغییرات خانمیلارا ای کی (2)قرن قاباق آتی و خانیملارا قاباق آتی تحصیلدا، بهسازیه ، و سیاست ، اجتماعی و دینی نورآوریلری که بو نوآوریلر تساوی و برابر اولمازا خاطر چوخ یخچالی اولدی. بو خاطر که انقلابدان باشدین ، خانیملار اوناکاتر که ایدئولوژی گرایشلار و سیاسی فکرلردن ازولرینی آیری المیشدی ، اوناخاطر بو گونلر مشترک فکریندا گیدیبلر که بیر جبهه متحد دوزدیلر که بو اتحاد تساوی جنسیتَ یتیشه.

سه دهه مبارزهین ایچینده برابری جنسیته خاطر چوخ کشمکش واریده و اودا چوخ دشوارینن مواجه المشدی. زیرا بوخاطر که دولت ایدئولوژیسی علیه دستور بو ایشَ سیاسی چشلیشملار تعدیل الدی. فعال خانیم حقوقلاری ایستیدلر جبران الییلر بو مسئله ه آز آز به رویکردی تدریجی زماندا و مسئله مسئله موردلر جنگ الدیلر. و بُناخاطر چوخ تِزخانیملارا حمایت الدیلر و واولارا حک رای وردیلر. ان مجلس باشلیندا انتخاباتدا در 1980 ایلدا ، دورد خانیم انتخاب اولدیلار . بو تِعداد آدام آزایدی اَما بو تعداددا رژیمین مشروعیتینه حیاتیدی. و اونانسورا هر انتخابات مجلسدَ خانیملار سیاسی صندلیلریتدا اوتیریدلر .

زمان جنگ ایرانین و عراک (1980-88) خانیملار تحصیلا چوخ تشویق اولیدیلار و اقتصاد و معاشا دیدیلر که برابر اولیبدیلر و خانوادیا چوخ مهمدی. [6]خمینی شریعت تفسیرینا بی شکیل تفسیر الیدی که بیوه خانیملار بنان سورا ازلرین اوشاخلاری حمایت و سرپرستی الیلر و بوشکیل حمایت الدی خانیملار و اولاری آرام الدی اوناخاطر که اولار که بیوه اولیدی اوشاخلاری بابا خانوادسینه وریدلر. [7]اونانسرا ایش قانونینی 1987 خانیملارا امتیاز وردیلار و اولار که حامله اولیدی مرخصی زایمان وریدیلر و گورایدلر که اوشخلار ساخلیلار و سلامت و امنیتدا ایش قانوندا گلمیشدی[8] و ایکی ایلدن سورا قانون طلاق دا اصلاح اولدی.

ریاست هاشمی رفسنجانی ( 1989 -1997) شاهد اولدیخ که اقتصاد جنگ زَدَه به اقتصاد یکپارچه تبدیل اولدی. بو تغییرات خانیملارا چوخ تاثیر گورده. مهم تغییریاتی که اولیدی دولت تلاش الیدی که رشد جمعیت ایرندا محدود الیه

. بیر مهم هاشمی رفسنجانی دستاوردیسی اجرای برنامه های کاهش باروری ملیدی که بو آمارین از 5.6 در 1980 به 2 در2009 گتیردی. [9]بنان سورا دا فضای اجتماعی و فرهنگی اچیلدی و خانیملار مجله لری که 1992 انتشار الیدیلر و 2008 کاپادیلر او زمان آچیلدی و فعالیت الیدیلر. بنانسورا مقاله یزیلار خانیم و کیشی چوخ مسایلری یازدیلر و تابومسایلری دانشدلیر اون تابولار ، ورزشی خانیملاری، موقت تُویلاری، مواد مخدری، بدن ساتماقلاری، چوخ همسری، و سیاسی و قانونی حقوقلاری یازدیلار و منتشر الیدیلر[10] که بو مسئله چوخ تاثیر الدی و آز آز بو نشریات چوخ الدیلار و نامحسوس جنسی مسایلاری آگاهی وردیلر که بو مسئله پهلوی زماندا دا ورادیدی.

بو شرابطدا که جو سیاسیدی، خانیملار _چه مدتین و چه سکولار_ فرصت تاپتیلار که اوزلرینی اثبات ایلیلر. اسلامی فمنیستلر او توانی واریدلر که کمپین دوزدَلر و از حقوق خانیملار دفاع ایلیلر و بو دفاع دا آشکارا اولا. جنگ ایران و عراقدان سورا بیاز فضا آچیلمیشدی و او فضادان فمنیست اسلامیلر تلاش الدیلر که موانع حقوق خانیملار رو گوتولرنلر که 1995 ایلدی خانیملار گَنَدَه مشاور قضات اولدیلار. 1997 دا محمد خاتمی دا خانیملار حمایتسیدن انتخاب اولدی و رئیس جمهور ایران اولدی. مجلس التیدا که مجلس اصلاحاتیدی ( 2000-2004) 13 نماینده خانیم مجلسه ایچری گیدیلر و او زمان سیاستدا اختیار خانیملارا چوخ اولدی و خانیملار اونو کسب الَدیلر.[11] .اونانسورا خانیملار فشار گتیردیلر که محدودیت های قانونی حذف اولا و بو رفتارلار معکوس السا و اُ زمان تساوی جنسی اُلا.اما شواهد قانونی گورستدی که نقض ممنوعیت تحصیل خانیم دانشجولارا با پیمان نامه سازمان ملل جهت رفع تبعیض علیه خانمیلار )CEDAW( به وسیله شورای نگهبان نِچَ برابر اولدی و بو مسئله شکستینن روبرو اولدی.

به هر حال محمود احمدی نژاد 2005 دا انتخابات ریاست جمهوریدا انتخاب اولدی و بو انتخابدان سورا جامعه مدنی ایراندا سرکوب اولدی که بو سرکوب چوخ یولاردان خانیملاردا تاثیر گوردی. دولت احمدی نژاد بو شکیل که استعدی تغییر الیه " مرکز مشارکت زنان " را به " مرکز امور زنان و خانواده " دیشدی. در 2008 دولت مذاکره الیدی که بیر قانون گَلَه و بو قانون بحث برانگیزدا قانون چند تویلیکیدی اما بو طرح شکست یردی. [12]. بُنین جوابینددا کیشیلر و خانیملار " کمپین یک میلیون امضا" یپتیلار و بو وسیلدا بیر مدل همه پرسی الدیلر که بو بیر اقدام مشترک آگاهی دهیدنیدی که بو اعمال دولتا فشار گتیردی که بو قوانینا اصلاحات الیه و قانون جنیستی پیگیری الیه .

بو کمپین چوخ توجلری جلب اِلَدی و بیر موضوعی عمومی اولدی ،اَما بو تلاشلار دولتَ مجبور الدی که فعالان بو کمپینی توتا و دستگیر الیه که بو سرکوب فعالان حقوق خانیملاریدی. [13]ابیسی کمپینلار که ادلاری "متوقف کردن سنگسار" تمام مدلری که خشونت علیه خانیملاریکیدی و کمپین " روسری های سفید " علیه تفکیک حنیستدا اودا فوتبال استادیولاری که او زمان ظاهر اولدیلار.

انتخابات ریاست جمهوری 2009 ایلدَ و انتخابات تحولاتیدن سورا، بعضی تغییرات زیرساخت دوزلدی که ایرانین آیندسینده تغییرات بشنانا. انتخابات التهابلریندا ، خانیملار گندا گَنَدَ برجسته شرکت کنندگانیدی. انتخاباتا گالمیشدی فعال خانیملار هر رنگیدن بیریردا جمع المیشدیلار که بیر جبهه یاپالار و بیر سکوی جنیستی متحد دوزدِلر. اما نتیجسی ایران فعال خانیملاری چوخ یاخچیدیدی و انتخاباتین رقابتیدن خانمیلار سرکوب الدیلار و او زمان که تظاهرات عمومیه گلمیشدیلار دولت اولاری سرکوب الدی. خانیملار با مِنَر راینن بو شکیل که اثبات تحولات انتخاباتدان سورا معرفی اولدیلر.خانیملار انتخابدان سورادا حکومت سرکوبندادا اماندا گالمدیلار . محمود احمدی نژاد انتخاباتدا انتخاب الدی و او اولین رئیس جمهور ایرانیدی که بیر خانیمه به عنوان وزیر بهداشین انتخاب الدی و اونو منصوب الدی. [14]بیر شاخصدا که چوخ بحث برانگیز الدی در 2012دی و او موضوعدا محدویت تحصیل خانیملار در 77 رشته دانشگاهی مشخصدی که 36 دانشگاه دولتی دا سطح ایراندایدی. حکومت ایراندا بو تغییرات را که به نفع کیشیلرا اولیدی توجیه الدی و بنو تلاشهای جهت سهمیه بندی جنسیتی سیستم دانشگاهی ایچیندی ددی.

حسن روحانی که او زمان در 2013 ایلیندی رئیس جمهور ایران اولدی گَنَه بیرامید وردی خانمیلارا. حسن روحانی چوخ وعده ورده و اُ وعدهلرین اچیندی دا موضوع هسته ی تمام الیجاخ و غربینن حل الیجاخ ، امنیتی جوی که واریدی سرکوب الیجاخ و اونو تمام الیجاخ ، خانیملارا اُ محدودیت که واردی و تحصیلات عالیدا واردی برطرف الیجاخ ، اَ سیاستلر که تفکیک جنیستیدی اولاری گوتیره و در نهایت دَ ددی که بو تبعیض ایشلری که خانیملارا چوخ اذیت الییر گوتوره و فرصت چالشماق خانیملارا چوخ الیه و ددی که نچَدَنه وزیر خانیم دا جهت حمایت از برابری جنیستی انتخاب الیه . بوراجا دا حسن روحانی اکی دَنه دا خانیم کابینه ایچینده انتخاب الیبدی و اولین سفیر خانیم ایرانین انتخاب الیبدی.

توافق هسته ای دا 16 ژانویه 2016 موفقیت آمیز اولدی و امضا الدیلر که بو امضا تحریملری گوتوردی و اقتصادی فرصتلریدا یخچی الدی. انتخابات مجلسدن سورا دا کمپینلر چوخ اولدیلار که بیر کمپین ملی اودا محلی فعالارینن که آدی " کمپین تغییر چهره مردانه مجلس " باشلادی و دُرد برابر الدی کاندیداری خانیملاری و بناخاطر دا نماینده خانیم در مجلسدا ایکی برابر اولدی. بو شرایط دا که یخچی اولیدی گندا جو داخلی چوخ بسته المشدی و گَنَده خانیملارا عمومی یرلردا حمله الیدیلر .

گنده سیاست بازداشت و بازجویی واریدی و فعالارا بازداشت الیدیلر و بو تبعیضلر اقلیت های دینی و قومیتیه واریدی و بو اذیتلر همراهسیدن خانیملارا فشار گتریدلر و اولارا محجبور الدیلر که بو قوانین که محدود الیبدی اطلاعت السینر و چشم اندازلری جهت اصلاحاتا که جنسی موضوعلاریدا واردی گنده محدود اولیدی.

بو سیاستلر که افزایش اودی و لوایح ضد خانیملار بیر نِچَ آیدا چوخ الدی و بولار وابسته و بو شکیل که سپاه پاسداران جمهوری اسلامییدا کنترل اولیدی ایکیدنا فعال خانیملارا که ایرانی دیلار اما انگلیستاندا و کانادادا یاشیردیلار و آدلاری هما هودفر و نازنین زاغری دی حبس اتیلار که بو حبسلار وضعیت حقوق بشر ایران خانیملاری دشدی و فازیسی عوض اولدی[15].

بو دفعه دیدیلر که فمنیست بیر توطیه علیه مرکز ارزش های انقیلاب اسلامیدی و بیر پویایی پیچیدیدی که خانیملار آرزولاری و حقوق بشرین و سیاست های جمهوری اسلامینن در تنش اویلدی و بوردا حقوق بشر ان اوستَسی و حقوق بشر خانیملار جزئسی دا بحث واریدی. بیرنچه مورد معیار پیچیده افزایش اویدی که بو احتمالار و کشمکشلار بیرنشانه واریدی که خانیملار ایراندا چوخ تهدید اولولار و بو کنشدا مشخصدِ و جمهوری اسلامی و دولتدا بو مسئله ریشه واریدی. _البیر که هر توافق حقوق خانیملارا ایراندا نهایتا توافقی بر ایدئولوژی دولت پایلریدی.

بناخاطردی که بو مسئله مهم بررسی تمرکز خانیملار و حقوق بشر ایراندادی. بنون دالینجاسی بیر سیر تکمیلی حقوق بشر خانیملار واردی ، ایران فعالارین چون حیاتی نقشلری وارید که خانیملار حقوقلارینا دسترسی تاپالار و بو موضوع البَتَ بیرمسئله دی که اولار که حقوق بشردار سوویلر اوناخاطر اینیلار. باشکا سوزی بودی که خانیملار مسئول اوانس سرحدلاریدیلر و حقوق بشرین تام ایرانیلری دشیمریلر.

فرقی موانع و چالشلار که بحرانیدیلر ، خانیم ایرانیلر گره نشانه های ترقینین ایراندانی که اُ فعالیتدا گلیر جشن توتالار.باسمارقی کی بوگونلر دولت چوخ سرکوب الی یر و بو ناشی اوناندی که انون عوضینن که بو جنبش تکین گده قاباقه فردی و تکلی گدیر قاباقا و بو جنبش نیازی واردی که گسترده همکاری ایچینده اُلا . ان اساسیدی بودی که اتحاد گونیک واردی که خانیملارین مشارکتی سیئسی و تاریح ایدئولوژیکی ، سیاسی و دینی محتلف گورسنیر. خانمیلار هم اولار که متدیندلر و هم اونلار که سکولاردی لار استمیلر که دالا کِچَلر. حقیقتن هر اکیسی دی استیلر که اکتیو الالار واون دالینجا گدلر که فضای اجتماعیدا اولالار بیرنچه که بلکه هر هانسی دا فرق الیه.هر شکلیدَ که خانیملار تلاش الیلر که تغییر اُلا و تساوی اُلا و بنو ادامه وریلر و اُ بنادن بر شکل واحد دوزدیلر اون میزان منابع موشترک خانیملار و مسایل اساسی حقوق بشردا حیاتیدی.

بو دلیله که بومقالات بو شمارده ارایه های متنوعی واریده و از نظریلر درخصوص قانونی جبهه لر ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ف اثتصادی دی چالشلار که گیزلارا و خانیملارا ایراندا تاثیر گورور اوقدر بازتاب واردی.

هر حالدا بو مقالالار بیر شی مشترکدَ تمرکز واریدی که اودا مسئله خانمیلار و حقوق بشر جهت توسعه آیندَه و اجتماعی ایران دا اونن باشیندا گالا.دولت سمتیددا گره تغییرات قوانین که منجر به جنسیت تساویسی اولار مبارزه الیه. و در جامعه ایرانیین سمتیسیدی دا اُ مسیرداکه واردی گدیر. او زمان که شخصیت های نمادین جنبش خانیملار در ایران بازداشت اللولر و یا مهاجرت الیلر اوبسی کشوره و یا تجولات 2009 که انتخاباتیدی ف خانمیلار هم در ایراندا و هم در خارج کشوردا، گره گفتمانلاری روابط متقابل اولا، آگاهی لر چوخ اولا که که منازعات مشترک حقوق بشرَ خاطر و بو رویکردلر که بو فعالیتلره غنی الیه یر گره تنییالار و رشد الییلر.

توپلانتنی اساسلری بو مسئله دی ، محافظت اچین و پیشبرد خانیملار حقوقلاری و گیزلاری ، بیتون سابقه لَری ، بو توصیه سیاسی مسایللری ارائه اولور.

بویوک کوچلی انگلستان و اتحادیه اروپا :

 • اقدامات اتحادیه اروپا نمایندلری که ایراندا مقالاتلاری واریدی و اون شکیل که دسترسی واریدی گزارش و مصاحبه یازمیشدیلار که بو شیلر الا فعالار و زی نفعلر بخالار و انییانار که واقعی وضیعی نجور داره خامیلار و گیزلارین ایرانی

 • تاسیس اون گروه های اشلین اتحادیه اروپا و مقامات قضائی جمهوری اسلامی اراسیندا و اشاره وضعییت خامیلار و گیزلار ایراندا و بیر همکاری نِچَه جانبه

 • اشاره اولَ حقوق خانمیلار توافق نچه جانبیه ایچنده و بو حقوق شهروندی خانمیلاردا ایران مقاملاری حمایت الیه و اونو اجرا السن تا بو شرایط دیشیه و ارتقا یاپا.

 • دیالوگ های اوولیه و دوامنی نقش خانیملار در امنیت منطَقَ بو وسئله دَ که بو مسایل همکاریین و تبادلات نچه جانبینن اَلا

 • حقوق خانیملاری ایشدن مساوی و منصفانه اولابو توافقلارکه نچه جانبَدی ایرانینان

 • الویت اولسون مسایل مالی که ان جی اولار و سازمان های بین المللی انجام الیلر که سطح اخوماق و ترقی خانیملار و گیزلار ایردا گِدَ اوستَ که جامعه منطقه ای و حهانی بو احقاق اهدافدا 2030

بین المللی ان جی اولار ایچین

 • تحصیلات پروگرامی و توانین افزایش الیدن، اوچ بخشه که اقتصادی ایرانا انوخاطر که خانیم جوانلار ایراندا و گیزلار کندین ایچیندا و ایرانین سرحدلرین قوت توتالار

 • صوحبت اتمک دوامنیین سازمان مللن و آژانسلار و دقت الین بوناخاطر که حقوق بشر و حقوق مدنی خانیملار و گیزلار ایرندا رشد الیه

 • کمپین بین المللیلرَ مدیریت الییلر که جمهوری اسلامی ایرانا چاختارماق اوله که ایران بو اشکالار که تبعیض علیه خانیملار اولار هِچ تبصرینن قبول البته )CEDAW)

 • کمپین تحصیلات و اطلاعاتلار قاباق آپاردان اوناخاطر که خانیملار و گیزلار فهمدن یوخاری گِدَلر و نقشلارین جامعه دا بدون خشونت ایراندا اُلا.

جمهوری اسلامیه ایچین

 • بتون فرمولارین ارادین گالدیماسی و تبعیض علیه خانیملار بدون هیچ سوزینن گالماسی CEDAW)

 • ساختار سیاستلری دیشدیه که دسترسی حقوق و حدمات چادر تاخیدنا شرایط الماسی که دیلر بو حجاب یخاچدی که در بیمارستانلاردا ، کلینیکلاردا ، دانشگاهلاردا ،مدارسدَ ،دفاترلر و فضای عمومی دَ که بو اگر الماسا بو حقوقلار اولاردان محروم اولار

 • 18 یاشیندا ازدواجا گیزلارا و خانیملارا اوسدا اپارا

 • اتخاذ اُ معیارلار که خانیم حقوقلاری حفاظت الیه و گیزیلار فضای عمومیدا آسیب یتیشمسَ و اُ خانیملار که اکلیت مذهبیدیلر مسیحی، یهودی، زرتشتی ، بهایی بو قوانین اسلامی عمل اولماسه و یا گیزلار که دوقوز یاشدان آشاغی دیدی.

 • جمهوری اسلامی گره تضمین وره اقلیت های قومی و مذهبیه که بتون رشتلره که تحصیلاتی وارده ایردا برابر اولا اوبسی گیزلارینن و یا جامعینن

 • آرتاقسن منابعلری و تقویت ورده همکارلاری دولتن و اُ موسساتلاری که جامعه مدنینی کیدی و بو دقت اوجور اُلا که خانیم حقوقلاری چوخ اولا و بو توافق گره با قانون اساسی بین المللین اُلا

 • تسیل و ضمانت اجرای بتون ماده لری که توافقنامه حقوق اوشاقلاردا واریدی و اُ پیش نویس که سیاست ایچندی و ملی قانونلاری که گیز اوشاغلاری بتون مسایلرینَ تاثیر گورار[1] پایدار ، پروین ، خانیملار، سیاسی فرآیندلر ایرانین و قرن یرمی . کمبریج : ناشرلرین دانشگاه کمبریج ، 1995

[2] آینه منبع

[3] کیان ، آزاده " خانیملار و ایران پست اسلامی سیاستلری : تغییر یولی آگاهی حنسیسی "انگلیسی استودیو حاورمیانه مجلسی ، نمارسی 24 بیرانجی مسئله 1997 ، ناشرلرین دانشگاه کمبریج 96- 75

[4] ایران آمار مرکزیسی

[5] میلی جمعیت و اِو سایماقی 2006

[6] کیهان روزناماسی 7 آپریل 1980

[7] اتحاد روزناماسی 23 ژانویه 1985

[8] اتحاد روزناماسی 24 اکتبر 1987

[9] اسفندیاری، هاله " خانیملار جنبشسی" ایران مبانلاری: قودرت ، سیاست ، و آمریکا سیاستی ،رابین رایت 2011 USIPT

[10] سرکوب خانیملاری" نیویورک تایمز ، 7 فوریه 2008

[11] کیان ، آزاده " خانیملار و ایران پست اسلامی سیاستلری : تغییر یولی آگاهی حنسیسی "انگلیسی استودیو حاورمیانه مجلسی ، نمارسی 24 بیرانجی مسئله 1997 ، ناشرلرین دانشگاه کمبریج 96- 75

[12] فعال خانیملار ایرانین غالب اولماقی ، لایحه قانونی نِچَدَنَ بیلیلَر " رویترز ، 2 سپتامبر 2008

[13] فتحی ، نازیلا " اودن باشلادان ، مبارزه خانیملارین حقوق ایچینَدی " نیویورک تایمز ، 12 فوریه 2009

[14] تیزدال ، سیمون " بیرنجی وزیرکه اتیز ایل قاباقدان ایراندا وزیر اولدی" گاردین ، 3 سپتامبر 2009

[15] دورد کیشی که ایکی دَنَ تابیعیت واریدلار حبسَ اتیپدیلار که سیامک نمازی ، باثر نمازی ، رابین شاهینی و کمال فروغی دیلار

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English فارسی کوردی