عبدالستار دوشوكى

دکتر عبدالستار دوشوکی سرپرست مرکز تحقیقاتی بلوچستان واقع در لندن ، متولد چابهاردرایران است. وی تلاش های خود را به عنوان فعال سیاسی در زمان دانشجویی دردانشگاه تهران آغاز کرد. در سال 1977 او انجمن بلوچ ها را در تهران پایه گذاری کرد. درست پس از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی او از دانشگاه اخراج شد. سپس به چابهار بازگشت تا به عنوان معلم مشغول به کار شود، اما از کار برکنارش کردند. او به بریتانیا رفت و تحصیلات خود را در دانشگاه لیدز تکمیل کرد و در سال 2003 تبدیل به یکی از پایه گذاران جبهه متحد بلوچستا ن شد. او یک مدافع صریح حقوق جامعه ی بلوچ در ایران و پاکستان و سرتاسر خاورمیانه است.

مقالات عبدالستار دوشوكى