آرزو اوصانلو

آرزو اسانلو به عنوان یک وکیل مهاجرت و پناهندگی کار کرده و در حال حاضر استاد پروگرام قانون، جوامع و عدالت و همچنین مدیر مرکز خاورمیانه در دانشگاه واشنگتن، در سیاتل است. او دارای مدرک دکترا در انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه استنفورد و لیسانس حقوق از کالج قانون واشنگتن در دانشگاه آمریکاست. پروژه های آموزشی و پژوهشی وی در رابطه با تقاطع قانون و عادات فرهنگی، به ویژه با توجه به حقوق بشر است. کتاب وی، تحت عنوان سیاست حقوق زنان در ایران، از انتشارات دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۰۹، سیاسی نمودن "بحث حقوق" و فاعلیت زنان در ایران را تجزیه و تحلیل میکند. پروفسور اسانلو در حال تهیه کتابی جدیدی است که به بررسی احکام اسلامی بخشش، محبت، و رحمت در نظام عدالت کیفری ایران می پردازد. نشریات او در کتب و ژورنالهای آکادمیک، منجمله در مجلات آمریکن اتنولوجیست، انسان شناسی فرهنگی، نقد و بررسی سیاسی و حقوقی انسان شناسی، و مطالعات به انتشار رسیده است. ت

مقالات آرزو اوصانلو