اعظم بهرامى

اعظم بهرامی شش سال پیش ایران را ترک کرد. او فارغ التحصیل فیزیک و مدیریت است. وی نویسنده و فعال مسائل زیست محیطی و همچنین فعال در زمینه چالش های دسترسی به حقوق زنان با تمرکز بر ایران و ایرانی است.

مقالات اعظم بهرامى