الهه ایمانیان

الهه ایمانیان، فعال حقوق زنان، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی در مقطع لیسانس از دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده‌است. وی در سال ۲۰۱۲ برای ادامه تحصیلات خود در رشته مطالعات جنسیت و سکشوالیتی ایران را ترک کرد و در سال ۲۰۱۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود در این رشته از دانشگاه ایالتی نیویورک شد. از آن پس الهه ایمانیان به کار تحقیقاتی و آکادمیک در زمینه مسائل زنان و سکشوالیتی مشغول است. ت.

مقالات الهه ایمانیان