هانا بل

هانا بل یک محقق (2015-2016) در " مرکز مطالعات در امنیت، تحقیقات صلح و نظم جهانی" در دانشگاه فدرال پاریبای برزیل است. اودر حال حاضر مشغول تحقیقات گسترده در زمینه خشونت علیه حقوق اقلیت ها در طول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

مقالات هانا بل