لیلی نیکونظر

لیلی نکونظر یک محقق در سطح درجه دکترا در ادبیات و فرهنگ در دانشگاه ک. یو. لوون است. او مدرک کارشناسی خود را در روزنامه نگاری از "دانشکده خبر” تهران اخذ نموده و در ادامه درجه اول کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات فرهنگی در دانشکده هنر دانشگاه ک. یو. لوون، و سپس مدرک کارشناسی ارشد (پیشرفته) خود را در رشته فرهنگ و مطالعات توسعه (انسان شناسی) در دانشکده علوم اجتماعی همان دانشگاه به اتمام رساند. در حال حاضر، تحت نظارت پروفسور آنلین ماشلین لیلی در حال نوشتن پایان نامه خود در مورد سیاست مد و زیبایی در ایران پس از انقلاب میباشد. لیلی برنده بورس تحصیلی از دانشکده ارتباطات و روزنامه نگاری آننبرگ به منظور پروژه پژوهشی در مورد رسانه های گروهی ایرانی در خارج از ایران و پوشش انتخابات ایران است .او در برنامه ها و وب سایت فارسی بی بی سی شرکت کرده و در مورد موضوعات فرهنگ پاپ، نمادشناسی و تحلیل فرهنگی نوشته است. ت

مقالات لیلی نیکونظر