م.ط

م. ت، و ط. ا. دو دانشجو در ایران هستند. با وجود فشارهایی که آنان به دلیل عضویت در جامعه بهایی تجربه میکنند، این دو جوان در ایران باقی مانده و همچنان در پروژه های خدمات اجتماعی و ایجاد جامعه ای سالمتر و بهتر به فعالیت خود ادامه میدهند. ا

مقالات م.ط