مارکوس آلن اس. وی. فریرا

مارکوس آلن اس وی فریرا، پرفسور علوم اخلاقی و روابط بین الملل در بخش روابط بین الملل دانشگاه فدرال پاریبا در برزیل است. وی از سال 2009 به طور گسترده ای در زمینه حقوق بشر در خاور میانه مشغول به نوشتن می باشد. برای معرفی ( یواف پی بی ) او به طور معمول در بسیاری از مناظره های عمومی شرکت میکند و ترویج گر حقوق ادیان و زنان در منطقه شمال غربی برزیل می باشد.تحقیقات او بیشتردرزمینه مطالعات صلح و تحصیلات صلح با تمرکز ویژه بر منطقه آمریکای شمالی وخاورمیانه است.

مقالات مارکوس آلن اس. وی. فریرا