اقتصاد [June 2016]

اقتصاد

جدیدترین نسخه گزارش حقوق بشر ایران (IHRR.org) مرکز سیاست های خارجه انگلستان بر رابطه بین حقوق بشر ایران و اقتصاد آن تمرکز دارد. فعالان و متخصصان دیدگاههای مختلف بر ابعادی که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، در تحت بارقه پویایی حقوق بشر که نورافکنی بر ایران قرار می دهد ارائه می دهند. گزارش حقوق بشر ایران: اقتصاد مسائل مهمی شامل آزادی دینی، آزادی اقتصادی، محیط زیست و کودکان کار را در بین دیگران برجسته می سازد.