عدالت [September 2014]

عدالت

شماره جدید گزارش حقوق بشر در ایران که در مورد اصل عدالت است شامل مقالاتی مهم در رابطه با جنبه های مختلف عدم دسترسی به عدالت حقوقی و اجتماعی در ایران میباشد و به مسائلی که اغلب درجریانات اصلی و مباحث عامی حقوق بشر و یا آکادمیک نادیده گرفته میشوند اهمیت بیشتری میدهد. این شماره که توسط طاهره دانش و هادی عنایت تهیه شده به این نکته مهم اشاره میکند که عدم وجود عدالت در دولت ایران تنها مانع دسترسی تعداد معدودی فعالان حقوق بشر و مخالفان به حقوقشان نیست، بلکه در ‍‍حقیقت مانع دسترسی تمامی مردم عادی ایران به حقوق شان است، نکته ای که در جریانات اصلی حقوق بشر و مباحث علمی باید الویت یابد.