دین [October 2010]

دین

هدف اولین جلد نشریه گزارش حقوق بشر توسعه درک عمومی از چالش های اساسی حقوق بشر به طور کلی، و حق مذهب یا عقیده به طور خاص است، که ایرانیان در حال حاضر با آنها روبرو هستند. به علاوه چشم اندازی نوین از آینده ایران را که در آن شهروندان آزادانه حق انتخاب پیروی از ندای وجدان خود و عبادت را خواهند داشت ارائه میدهد، و برخی از مراحل مورد نیاز برای حرکت در این سو را بررسی می کند.

این جلد فقط به زبان انگلیسی چاپ شده است