سازمان ملل متحد [October 2014]

سازمان ملل متحد

اين نسخه گزارش حقوق بشر در ايران از طرف مركز سياست خارجى در مورد روابط ايران و سازمان ملل متحد است. كارشناسان جامعه علمى و مدنى طيف وسيعى از ديدگاههاى مختلف در رابطه با اينكه چگونه ايران با مكانيسم هاى مختلف اين سازمان و تعهدهاى خود در سطح بين المللى عمل ميكند را در مقالات خود ارائه ميدهند. مقالات مسائلى مهم من جمله عدم همكارى ايران با سفر گزارشگران ويژه سازمان ملل، رويكرد جمهورى اسلامى به بررسى ادوارى اوضاع حقوق بشر در ايران، مشكلات پيش روى دفتر سازمان ملل در مورد مبارزه با مواد مخدر، عكس العمل دولت ايران به قوانين بين المللى و تطبيق آنها با چارچوب تاريخى حقوق بشر در ايران را مورد بررسى قرار ميدهند.