خشونت [January 2014]

خشونت

این جلد در مورد مسئله مهم خشونت در جامعه ایران است. خشونت در تمام ابعاد جامعه از تصمیمات دولت در سطح کشور گرفته تا زندگی خانوادگی، ارزشهای جمهوری اسلامی را تآکید واز چالش وضع موجود پیشگیری میکند. نشریه گزارش حقوق بشر در ایران در مورد خشونت با مهمترین ابعاد این مسئله من جمله نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، استفاده از مجازات اعدام در گسترش ترس، بدرفتاری با زندانیان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد.