زنان وحقوق بشر [October 2016]

زنان وحقوق بشر

گزارش حقوق بشر ایران: زنان و حقوق بشر مرکز سیاست خارجی آخرین شماره گزارش حقوق بشر در ایران در مورد زنان و مبارزه آنان برای دسترسی به حقوق شان است. در این شماره تحت عنوان گزارش حقوق بشر در ایران: زنان و حقوق بشر،در مورد نیاز و اهمیت تشخیص وضعیت بغرنج فعلی زنان در ایران، و نقش کلی آنان در تامین و پیشرفت فرهنگ حقوق بشر در ایران با در نظر گرفتن چالش های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، مقالاتی مهم به قلم فعالان، مدافعان و وکلای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران ارایه داده میشود.