جوانان [August 2012]

جوانان

بیش از یک قرن پیش، انقلاب مشروطیت ایران، اولین جنبش در آسیا به دنبال یک نظم اجتماعی و سیاسی مدرن در اطراف محور عدالت و حکومت قانون، با الهام از نسل جوان با ایدئولوژی های جدید از دوران مدرن شروع شد. یک قرن بعد، قشر جوان و تحصیل کرده در ایران هنوز در حال مبارزه برای دسترسی به آرمان های مشابه در برخورد با مجموعه جدیدی از موانع است. این جلد گزارش حقوق بشر ایران این موانع و چالش های نسل جدید ایرانیان را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.

این جلد فقط به زبان انگلیسی چاپ شده است