[email protected]

در چه زمانی حق دادخواهی تضعیف میشود؟ شناسایی و استفاده از استانداردهای حقوق بشراسلامی بین المللی در پروسه های قضائی کشور: پرونده هفت رهبر بهائی و دادگاه های انقلابی ایران، گلریز قهرمان، نشریه دین و حقوق بشر، ۲۰۱۶/۶/ ۱۴ – شماره ۱۱-۲، ص ۷۷-۱۱۳

این نوشته در تاریخ توسط منتشر شد.