به تارنمای
گزارش حقوق بشر در ایران
خوش آمدید

گزارش حقوق بشر ایران نشریه ای است که مرکز سیاست خارجی آن را به چاپ میرساند. هدف این گزارش ایجاد فرهنگ همفکری در میان تحلیلگران، فعالان، دانشگاهیان و سیاستمداران شناخته شده و نو ظهور در سراسر جهان است که توجهشان به امر مهم حقوق بشر در ایران میباشد. شماره های مختلف گزارش با توجه به ابعاد خاص و به صورت دوره ای در طی سال به چاپ خواهد رسید. بیشتر بخوانید
دادپرسیی دادگەرانە

آخرین جلد دادپرسیی دادگەرانە [February 2017]

شماره های اخیر [ همه شماره ها ]

Economy

Economy
[June 2016]

 
United Nations

United Nations
[October 2014]