جلدها

دادپرسیی دادگەرانەدادپرسیی دادگەرانە [February 2017]

ژنان و مافی مڕۆڤژنان و مافی مڕۆڤ [October 2016]

EconomyEconomy [June 2016]

United NationsUnited Nations [October 2014]

توندوتیژیتوندوتیژی [January 2014]